omaolo.fi Vaccinationer

Infor­ma­tion om coronaviruset

Symp­tom på coro­na­vi­ru­set kan vara: 

Mer infor­ma­tion på THL:s webb­plats.

Soi­te föl­jer kon­ti­nu­er­ligt med coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen. Den senas­te infor­ma­tio­nen och de senas­te  instruk­tio­ner­na finns all­tid på Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd Thl:s webbplats: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Van­li­ga frå­gor om coro­na­vi­ru­set COVID-19:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19

Län­kar

Infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set på oli­ka språk

Infor­ma­tion om vac­ci­ner mot covid-19 (ECDC)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier