omaolo.fi Vaccinationer
09.03.2021

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — en miss­tan­ke om en coro­na­vi­rus­smit­ta led­de till för­sik­tig­hets­åt­gär­der på centralsjukhuset

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag eller i går i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan i Soi­te kon­sta­te­ra­des 7.3.2021.

En sym­tom­fri pati­ent som kom till Soi­tes sam­jour på mån­dags­kväl­len 8.3.2021 tes­ta­des posi­tivt för coro­na­vi­ru­set i sam­band med rutin­un­der­sök­ning­ar som gjor­des när pati­en­ten för­flyt­ta­des till avdel­ning. Testre­sul­ta­tet kon­sta­te­ra­des i nog­gran­na­re fort­sat­ta under­sök­ning­ar vara ett s.k. falskt posi­tivt fall. Pro­vet har allt­så vid en ny under­sök­ning kon­sta­te­rats vara nega­tivt. Som för­sik­tig­hets­åt­gärd hann Soi­tes per­so­nal kon­tak­ta per­so­ner som even­tu­ellt expo­ne­rats för viru­set. I och med att testet kon­sta­te­rats vara nega­tivt vid två nya under­sök­ning­ar, har inga expo­ne­ring­ar skett.

Labo­ra­to­ri­e­a­na­ly­sen kan då och då, men säl­lan leda till fals­ka posi­ti­va testre­sul­tat. Soi­te under­sö­ker pro­ven på nytt all­tid om man miss­tän­ker att det är frå­ga om ett falskt posi­tivt testre­sul­tat med tan­ke på pati­en­tens exponeringsrisk.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv  
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Använd mask
  • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor - kom ihåg ett säkerhetsavstånd på 2 meter!
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier