omaolo.fi Vaccinationer
15.09.2020

Inga nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats vid Les­tin kou­lu i Lestijärvi

Det kon­sta­te­ra­des coro­na­vi­russmit­tor i Lestijär­vi under vec­ko­slu­tet. Som en för­sik­tig­hets­åt­gärd tog Soi­te coro­na­vi­rus­prov på mån­dag mor­gon 14.9.2020 av alla ele­ver (års­kur­ser­na 0–9) och hela per­so­na­len vid Les­tin kou­lu. Testre­sul­ta­ten har nu kom­mit och de är alla nega­ti­va. Det har allt­så inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor. Soi­te fort­sät­ter arbe­tet med att hit­ta den ursprung­li­ga smittkällan.

Soi­te för­sat­te 24 per­so­ner vid Les­tin kou­lu i karan­tän. Dess­utom fort­sät­ter Les­tin kou­lu med distans­un­der­vis­ning ännu i en vec­ka. Besöks­för­bu­det gäl­ler fort­fa­ran­de som för­sik­tig­hets­åt­gärd vid äldre­bo­en­de­en­he­ten Kotipirtti.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier