omaolo.fi Vaccinationer
01.06.2021

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — vac­ci­na­tions­täck­ning­en har stigit

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des 30.5.2021. Inci­den­sta­let är nu 99,8/100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de under14 dygn.

Tre pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har möte ons­dag 2.6.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coronavirusepidemin.

Till coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren har lagts till före­tags­häl­so­vår­dens vac­ci­na­tio­ner — områ­dets vac­ci­na­tions­täck­ning är redan näs­tan 60 %

I Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har nu lagts till de vac­ci­na­tio­ner före­tags­häl­so­vår­den har genom­fört, vil­ket höjer vac­ci­na­tions­täck­ning­en sär­skilt i frå­ga om per­so­ner i arbets­för ålder. Till exem­pel i frå­ga om 50–54 år gam­la per­so­ner steg vac­ci­na­tions­pro­cen­ten från 53 % till 79 %, i frå­ga om 55–59-åringar från 59 % till 87 % och i frå­ga om 60–64-åringar från 71 % till 89 %.

I sin hel­het har 59,2 % av befolk­ning­en i områ­det nu fått sin förs­ta vac­cin­dos och 15 % sin andra.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier