omaolo.fi Vaccinationer
02.06.2021

Soi­te fort­sät­ter i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — inga nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 2.6.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen kon­sta­te­ra­de att Soi­tes områ­de fort­sät­ter i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min, och en över­gång till acce­le­ra­tions­fa­sen över­vägs vid grup­pens föl­jan­de, extra möte redan 7.6.2021. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor de senas­te dagar­na i Soi­tes område.

Anta­let nya coro­na­vi­russmit­tor har mins­kat snabbt i Soi­tes områ­de, men beslu­tet om att över­gå till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins läg­re fas, acce­le­ra­tions­fa­sen, bör base­ra sig på en bedöm­ning under en läng­re peri­od. Myn­dig­hets­grup­pen beslöt där­för att områ­det fort­sät­ter i samhällsspridningsfasen.

Det har kon­sta­te­rats 66 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är för när­va­ran­de 86/100 000 invå­na­re i områ­det. Störs­ta delen av de nya smit­tor­na kon­sta­te­ras hos per­so­ner som redan är i karan­tän. 1,1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Två pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Unge­fär 130 per­so­ner är i karantän.

Fest­sä­song­en och exa­mens­fes­ter­na som när­mar sig kan inne­bä­ra en risk för att anta­let coro­na­vi­russmit­tor ökar. När fes­ter arran­ge­ras ska de rekom­men­da­tio­ner som de regi­o­na­la hälso­myn­dig­he­ter­na gett i frå­ga om pri­va­ta till­ställ­ning­ar föl­jas. På fes­ter lönar det sig dess­utom att kom­ma ihåg sam­ma prin­ci­per som ock­så i övrigt under epi­de­min. Det vik­ti­gas­te är god hand- och host­nings­hy­gi­en, att hål­la säker­hets­av­stånd, att vid behov använ­da ansikts­mask och att för­säk­ra sig om att Coro­nablin­ker-appli­ka­tio­nen fun­ge­rar på tele­fo­nen. Man bör söka sig till test ock­så om man bara har lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­in­fek­tion. Man bör då låta bli att gå på fest och stan­na hem­ma. Mer infor­ma­tion om sätt att ord­na tryg­ga fes­ter finns i THL:s med­de­lan­de.

Enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut är Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Länk: alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte undan­tags­vis redan mån­dag 7.6.2021 för att bedö­ma läget och möj­lig­he­ten att över­gå till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas. Sam­ti­digt bedöms möj­lig­he­ten att lät­ta på de regi­o­na­la begräns­ning­ar­na och rekommendationerna.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des 30.5.2021.

Länk: den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den.

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier