omaolo.fi Vaccinationer

Instruk­tio­ner till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer i Soi­tes område

Har upp­da­te­rats 2.3.2022

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land (RFV) drar upp rikt­lin­jer­na om begräns­ning­ar av sam­man­koms­ter i Soi­tes områ­de. Begräns­ning­ar­na upp­da­te­ras på Soi­tes sida för regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner. Mer infor­ma­tion finns på Regi­on­för­valt­nings­ver­kets webb­plats.

Eve­ne­mangsar­ran­gö­rer har ansvar för att beak­ta före­byg­gan­de av coronavirussmittor

Eve­ne­mangsar­ran­gö­rer ska vid eve­ne­mang för­säk­ra sig om hygi­en­prax­is i enlig­het med § 58 c i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar för att före­byg­ga sprid­ning av coro­na­vi­ru­set. Vid eve­ne­mang ska man:

Vid offent­li­ga till­ställ­ning­ar med över 50 del­ta­ga­re ska arran­gö­ren upp­rät­ta en skrift­lig plan för att före­byg­ga coro­na­vi­russmit­tor. Det rekom­men­de­ras att pla­nen skic­kas ock­så per e‑post till Soi­tes team för smitt­sam­ma sjuk­do­mar: infektioidentorjunta@soite.fi. En skrift­lig plan behö­ver inte upp­rät­tas för pri­va­ta till­ställ­ning­ar som t.ex. bröl­lop, exa­mens­fes­ter och begrav­ning­ar, men coro­na­sä­ker­hets­an­vis­ning­ar­na ska beak­tas ock­så vid såda­na tillställningar.

När det gäl­ler offent­li­ga till­ställ­ning­ar med över 500 del­ta­ga­re ska arran­gö­ren skic­ka pla­nen till Soi­tes team för smitt­sam­ma sjuk­do­mar två vec­kor på för­hand (infektioidentorjunta@soite.fi). Vid behov går man ige­nom pla­nen med evenemangsarrangören.

Vän­li­gen bekan­ta dig med föl­jan­de anvis­ning­ar när du upp­rät­tar din plan:

Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets och THL:s instruk­tio­ner för eve­ne­mangsar­ran­gö­rer som upp­da­te­rats 31.5.2021.  

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets instruk­tio­ner till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer: https://avi.fi/sv/svar-pa-vanliga-fragor

Pla­nens inne­håll kan utar­be­tas på basis av des­sa instruktioner.

Bekan­ta dig ock­så med föl­jan­de sidor och instruktioner:

Pro­jekt­si­da för Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets Arbets­grupp för säk­ra evenemang

Arbets­häl­so­in­sti­tu­tets instruk­tio­ner till ser­vice­sek­torn  (på finska)

Arbets­häl­so­in­sti­tu­tets instruk­tio­ner gäl­lan­de städ­ning  (på finska) 

Anvis­ning för bruk av skydds­hands­kar (på finska)

Anvis­ning för bruk av ansikts­mas­ker 

En eve­ne­mangsar­ran­gör är skyl­dig att age­ra vid en even­tu­ell coronavirussmitta

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier