omaolo.fi Vaccinationer

Soi­tes coronavirushemsida

1
Nya smittor
19
Antalet smittor under de gångna 14 dygnen
24
Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare
220
Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började

Situationsbilden

Har uppdaterats 27.2.2021

Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Coronavirusvaccinationerna:

 • Soites coronavaccinationsmätare
 • Veckorna 1-2: social- och hälsovårdspersonalen i första linjen
 • Vecka 2: invånare och personal vid serviceboendeenheter med heldygnsomsorg
 • Vecka 3: invånare och personal vid serviceboendeenheter med heldygnsomsorg
 • Vecka 5 >: massvaccinationer av hemmaboende personer som är över 80 år samt av närståendevårdare och äldre som bor i samma hushåll börjar
 • Vecka 7: under 70 år gamla personer som hör till riskgrupp 1
 • Vecka 9: vaccinationer av 75-79 år gamla personer
 • Tidsbokning och mer information om coronavirusvacciner

Bestämmelser och rekommendationer i Soites område

Länk: en omfattande lista över rekommendationerna i Soites område

Regionförvaltningsverkets gällande föreskrift om sammankomster:

Den regionala covid-19-myndighetsarbetsgruppens rekommendationer:

 • Det rekommenderas att privata sammankomster på över tio personer inte ordnas och ansiktsmasker ska användas också vid sammankomster på under tio personer ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. Särskild vikt ska fästas vid storleken på utrymmet så att säkerhetsavstånd kan hållas.
 • De som ordnar sammankomster ansvarar själv för försiktighetsåtgärderna och deltagarantalet.
 • Det rekommenderas att närkontakter utanför familjen undviks efter egen bedömning och högst tio personer får samlas på en gång. Det är till exempel bra att i mån av möjlighet undvika eller minska träffar mellan familjer och deltagande i publika evenemang. Det rekommenderas att stora folkmängder och till exempel vistelse på köpcentrum undviks för att minska på de sociala kontakterna.
 • Rekommendation gällande hobbyverksamhet: När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det att all hobbyverksamhet i grupper inomhus avbryts. Rekommendationen gäller också tävlingsidrott i grupper som ordnas inomhus samt verksamhet i lag och i träningsgrupper ifall det inte finns särskilda grunder eller förpliktelse för verksamheten (t.ex. tävlings- och träningsverksamhet på landslags- och FM-nivå).
 • När det är möjligt lönar det sig att flytta hobbyverksamheten utomhus eller ordna den på distans.
 • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta om gruppstorleken är under 20, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet ordnas utan publik (t.ex. streamning). Det rekommenderas att hobbyverksamheten för barn och ungdomar flyttas utomhus.

 • Rekommendation gällande resor: det rekommenderas att alla onödiga resor undviks.
 • Rekommendation om distansarbete: det rekommenderas att möjlighet till distansarbete utnyttjas om möjligt.
Se alla rekommendationerna

Gör så här om du har symp­tom på coronaviruset

Stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set! Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le innan du kon­tak­tat oss.

Ta kon­takt elektroniskt:

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning och ta kon­takt elektro­niskt via Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Vux­na, över 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret 
tfn 06 828 7499

Num­ret kan ring­as var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­tet kl. 8–16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 116 117

Under 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dyg­net runt 24/7

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner

Hjälp i coronavirussituationen:

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Num­ret kan ring­as var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp fun­ge­rar ock­så som råd­giv­nings­te­le­fon för äld­re i coro­na­vi­rusä­ren­den. På num­ret får över 70-åri­ga äld­re svar på sina frå­gor gäl­lan­de coronavirussituationen.

Infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set per tele­fon och chatt (Stats­rå­det)

Soi­tes coronavirushemsida

Coronaberedskapsgrupp informerar

 • 25.02.2021

  Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 25.2.2021

  Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter de smit­tor vi infor­me­ra­de om i går. Fin­lands rege­ring infor­me­ra­de i dag om sträng­a­re åtgär­der för att före­byg­ga coro­na­vi­ruspan­de­min, om att nivå två tas i bruk och om undan­tags­för­hål­lan­den. Soi­te är för när­va­ran­de på bas­ni­vån när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och inga nya begräns­ning­ar trä­der där­för i kraft i vårt områ­de. Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de och tids­bok­ning­en för vac­ci­na­tio­ner utvidgas.

Information

Mera nyheter

Linkar

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier