omaolo.fi Vaccinationer

Soi­tes coronavirushemsida

7
I sjukhusvård
132
Antalet smittor under de gångna 14 dygnen
171
Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare
79%
Vaccinationstäckningen (över 12 år gamla som fått två doser)
Har uppdaterats 18.10.2021

Situationsbilden

Vi uppdaterar talen i situationsbilden en gång per vecka på måndagar. Då uppdateras också coronavaccinationsmätaren. Nyckeltalen för det regionala smittläget finns också i Institutet för hälsa och välfärd THL:s coronakarta.

Informationen har uppdaterats 18.10.2021

 • Antalet smittor förra veckan: 75 (mer information i veckomeddelandet)
 • I sjukhusvård: 7 coronaviruspatienter
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 132
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 
  171
 • 4,9 % av coronavirustesterna är positiva.
 • Smittkedjornas spårbarhet 85 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: samhällsspridningsfasen

Länk: Eventuella exponeringsplatser för coronaviruset

Coronavirusvaccinationerna:

Just nu är befolkningens coronavirusvaccinationer i gång för:

Bestämmelserna och rekommendationerna i Soites område

Länk: en omfattande lista över rekommendationerna i Soites område

När offentliga tillställningar arrangeras följs instruktionerna från Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL samt Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev. Till exempel tillställningar till vilka man säljer inträdesbiljetter är sådana vid vilka Regionförvaltningsverkets och Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer ska beaktas.

Den regionala covid-19-myndighetsarbetsgruppens rekommendationer:

 • Den regionala covid-19-myndighetsgruppen betonar med eftertryck vikten av att hålla säkerhetsavstånd och att följa hygienanvisningarna vid alla sammankomster och i all hobbyverksamhet.
 • I Soite gäller en omfattande rekommendation om att använda ansiktsmask som gäller också privata tillställningar och hobbyer.

 • En rekommendation om distansarbete gäller i Soites område t.o.m. 31.10.2021. Det rekommenderas för arbetsgivare att en s.k. hybridmodell utnyttjas på arbetsplatser, dvs. att en del av arbetet görs turvis på distans om möjligt, så att bara en del av personalen är samtidigt närvarande på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för coronasäkerheten på arbetsplatsen. För arbetsplatser rekommenderas att pauser hålls i mindre grupper och att säkerhetsavstånd hålls.
 • Tillställningar bör hållas så små som möjligt och, om möjligt, bör man helst samlas i mindre grupper åt gången. Till exempel kan en gästbok användas för att anteckna när gäster kommit och gått. Detta hjälper vid en eventuell exponeringssituation när personer som exponerats ska spåras.
 • Vid privata sammankomster och i hobbyverksamhet ska särskild vikt fästas vid de allmänna coronavirusinstruktionerna och hygienanvisningarna. Det rekommenderas fortfarande att tillräckliga säkerhetsavstånd hålls. Säkerhetsanvisningar ska följas när sammankomster ordnas. Länk: Instruktioner till evenemangsarrangörer i Soites område
 • Man ska delta i tillställningar och hobbyverksamhet endast om man är absolut frisk
Se alla rekommendationerna

Gör så här om du har symp­tom på coronaviruset

Stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set! Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le innan du kon­tak­tat oss.

Ta kon­takt elektroniskt:

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning och ta kon­takt elektro­niskt via Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Vux­na, över 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret 
tfn 06 828 7499

Num­ret kan ring­as var­je dag kl. 8–16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 116 117

Under 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dyg­net runt 24/7

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner

Hjälp i coronavirussituationen:

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Num­ret kan ring­as var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp fun­ge­rar ock­så som råd­giv­nings­te­le­fon för äld­re i coro­na­vi­rusä­ren­den. På num­ret får över 70-åri­ga äld­re svar på sina frå­gor gäl­lan­de coronavirussituationen.

Infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set per tele­fon och chatt (Stats­rå­det)

voitetaan-korona-banneri

Soi­tes coronavirushemsida

Coronaberedskapsgrupp informerar

 • 18.10.2021

  Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 18.10.2021

  Coro­na­vi­rus­lä­get fort­sät­ter att vara all­var­ligt i Soi­tes områ­de. Under för­ra vec­kan (vec­ka 41) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 75 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Störs­ta delen av de smit­ta­de var ovac­ci­ne­ra­de eller hade en ofull­stän­dig vac­ci­na­tions­se­rie. Det vik­ti­gas­te är att föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na och att söka sig till vac­ci­na­tion om man inte ännu vac­ci­ne­rat sig.

Information

Mera nyheter

Linkar

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier