omaolo.fi Vaccinationer

Soi­tes coronavirushemsida

0
Nya smittor
6
Antalet smittor under de gångna 14 dygnen
7,8
Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare
488
Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började

Situationsbilden

Har uppdaterats 28.7.2021

Situationsbilden uppdateras måndagar. Vi informerar om coronavirusläget utanför denna planerade tidtabell endast om situationsbilden förändras väsentligt.

 • Nya coronavirussmittor: 0 (28.7.2021)
 • Den senaste coronavirussmittan konstaterades: 27.7.2021 (1 smitta)
 • I sjukhusvård: 2 coronaviruspatienter (28.7.2021)
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 6 (27.7.2021)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 
  7,8 (27.7.2021)
 • 0,3 % av coronavirustesterna är positiva.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 
  488 (Länk: Statistik)
 • Smittkedjornas spårbarhet 100 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivå

Coronavirusvaccinationerna:

Just nu är befolkningens coronavirusvaccinationer i gång för:

Bestämmelserna och rekommendationerna i Soites område

Länk: en omfattande lista över rekommendationerna i Soites område

I området finns inga gällande begränsningar i fråga om sammankomster föreskrivna av Regionförvaltningsverket

Den regionala covid-19-myndighetsarbetsgruppens rekommendationer:

 • I området finns inga gällande begränsningar i fråga om sammankomster föreskrivna av Regionförvaltningsverket eller regionala rekommendationer i fråga om sammankomster.
 • De som ordnar sammankomster ansvarar själva för försiktighetsåtgärderna och deltagarantalet.
 • Vid privata sammankomster och hobbyverksamhet ska särskild vikt fästas vid storleken på lokalen så att säkerhetsavstånd kan hållas. I fråga om privata sammankomster rekommenderas inte längre begränsning av antalet deltagare, men säkerhetsanvisningarna ska följas när sammankomster ordnas. Länk: Instruktioner till evenemangsarrangörer i Soites område.
 • Särskild försiktighet ska iakttas vid resor till EU- och Schengen-områden och resor utanför dessa områden bör undvikas. Följ Utrikesministeriets och THL:s instruktioner.

 • Arbetsgivaren har ansvar för coronasäkerheten på arbetsplatsen och för arbetsplatser rekommenderas att pauser hålls i mindre grupper och att säkerhetsavstånd hålls. I arbetsuppgifter inom social- och hälsovården krävs användning av mask.
Se alla rekommendationerna

Gör så här om du har symp­tom på coronaviruset

Stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set! Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le innan du kon­tak­tat oss.

Ta kon­takt elektroniskt:

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning och ta kon­takt elektro­niskt via Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Vux­na, över 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret 
tfn 06 828 7499

Num­ret kan ring­as var­je dag kl. 8–16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 116 117

Under 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dyg­net runt 24/7

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner

Hjälp i coronavirussituationen:

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Num­ret kan ring­as var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp fun­ge­rar ock­så som råd­giv­nings­te­le­fon för äld­re i coro­na­vi­rusä­ren­den. På num­ret får över 70-åri­ga äld­re svar på sina frå­gor gäl­lan­de coronavirussituationen.

Infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set per tele­fon och chatt (Stats­rå­det)

voitetaan-korona-banneri

Soi­tes coronavirushemsida

Coronaberedskapsgrupp informerar

Information

 • 09.07.2021

  Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 9.7.2021 – en ny coro­na­vi­rus­smit­ta inom Soi­tes område

  Ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de fre­dag 9.7.2021. Smit­tan har sitt ursprung utan­för Soi­tes områ­de. Vil­ka per­so­ner som kan ha expo­ne­rats utreds för när­va­ran­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Mel­lers­ta Öster­bot­ten lig­ger kvar på coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins bas­ni­vå. Upp­rätt­håll områ­dets utmärk­ta coronavirussituation…

 • 06.07.2021

  Even­tu­ell expo­ne­ring­plats i köp­cent­ret Chy­de­ni­us i Kar­le­by 5.7.2021 – inga nya coronavirussmittor

  Mån­dag 5.7.2021 har det före­kom­mit poten­ti­ell expo­ne­ring för coro­na­vi­rus­smit­ta i Kar­le­by i köp­cent­ret Chy­de­ni­us’ aulaut­rym­men mel­lan kl. 10 och 19. Vi ber alla som besökt poten­ti­el­la expo­ne­rings­plat­ser att föl­ja upp sina sym­tom och inte tve­ka att upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning. Vid en poten­ti­ell expo­ne­rings­si­tu­a­tion räc­ker det att man föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na dvs. mini­me­rar antalet…

 • 05.07.2021

  Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 5.7.2021 – inga nya coronavirussmittor

  Smitt­lä­get Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under den gång­na vec­kan i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. Inci­den­sta­let är nu 0/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn i Soi­tes områ­de. Tre pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Upp­rätt­håll områ­dets utmärk­ta coronavirussituation…

 • 01.07.2021

  Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 1.7.2021 — inga nya coronavirussmittor

  Inga nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats inom Soi­tes områ­de. Inci­den­sta­let är nu 0/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn i Soi­tes områ­de. I juli infor­me­rar vi var­je mån­dag om coro­na­si­tu­a­tio­nen, då vi upp­da­te­rar situ­a­tions­bil­den samt coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren på Soi­tes coronawebbsida. 

 • 28.06.2021

  Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 28.6.2021

  Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under den gång­na vec­kan i Soi­tes områ­de. Någ­ra per­so­ner som varit på resa i S:t Peters­burg har satts i karan­tän på grund av expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set. Soi­te upp­ma­nar sär­skilt alla som rest i Ryss­land att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning med låg trös­kel. Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Mera nyheter

Linkar

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier