omaolo.fi Vaccinationer

Soi­tes coronavirushemsida

1
I sjukhusvård
905
Antalet smittor under de gångna 14 dygnen
1169
Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare
87%
Vaccinationstäckningen (över 12 år gamla som fått två doser)
Har uppdaterats 24.1.2022

Situationsbilden

Vi uppdaterar talen i situationsbilden en gång per vecka på måndagar. Då uppdateras också coronavaccinationsmätaren. Nyckeltalen för det regionala smittläget finns också på Institutet för hälsa och välfärd THL:s coronakarta.

Informationen har uppdaterats 24.1.20221.

 1. Antalet smittor förra veckan: 557 (mer information i meddelandet)
 2. I sjukhusvård: 1 coronaviruspatient
 3. Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 905
 4. Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 1 169
 5. 27 % av coronavirustesterna är positiva
 6. Smittkedjornas spårbarhetsprocent beräknas inte längre
 7. Epidemins status i Mellersta Österbotten: område med samhällsspridning

Länk: Eventuella exponeringsplatser för coronaviruset

Coronavirusvaccinationerna:

Coronavaccinationer ges enligt det följande i Soites område: 

 • för alla över 5 år gamla invånare. Den andra vaccindosen kan tas om det gått minst sex veckor sedan den första vaccindosen.
 • alla som fyllt 60 år och personer som fyllt 18 år och hör till en medicinsk riskgrupp kan få sin tredje dos om det gått minst tre månader sedan den andra vaccinationen. 
 • alla under 60 år gamla personer (18-59-åringar) har möjlighet att få sin tredje dos om det gått minst fyra månader sedan den andra vaccinationen. 
 • en tredje vaccindos ges också personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst två månader sedan den andra dosen. 
 • en fjärde vaccindos ges personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst tre månader sedan den tredje dosen. 
 • För 5-11-åriga barn ordnas dessutom coronavaccinationer enligt tidsbokning vid Soites vaccinationscentraler. Tid bokas elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi eller via rådgivningarnas telefontjänst eller via egna skolhälsovårdaren.

Bestämmelserna och rekommendationerna i Soites område

Länk: en omfattande lista över rekommendationerna i Soites område

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) som ordnas inomhus och där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap.

Beslutet gäller 23.1.2022 – 20.2.2022. Mer information i Regionförvaltningsverkets pressmeddelande.

Den regionala covid-19-myndighetsarbetsgruppens rekommendationer:

 • Rekommenderade deltagarantalet vid privata tillställningar är högst 20.

 • Den regionala covid-19-myndighetsgruppen betonar med eftertryck vikten av att hålla säkerhetsavstånd och att följa hygienanvisningarna vid alla sammankomster och i all hobbyverksamhet.
 • I Soite gäller en omfattande rekommendation om att använda ansiktsmask som gäller också privata tillställningar och hobbyer.

 • En rekommendation om distansarbete gäller i Soites område t.o.m. 31.3.2022. Det rekommenderas för arbetsgivare att en s.k. hybridmodell utnyttjas på arbetsplatser, dvs. att en del av arbetet görs turvis på distans om möjligt, så att bara en del av personalen är samtidigt närvarande på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för coronasäkerheten på arbetsplatsen. För arbetsplatser rekommenderas att pauser hålls i mindre grupper och att säkerhetsavstånd hålls.
 • Tillställningar bör hållas så små som möjligt och, om möjligt, bör man helst samlas i mindre grupper åt gången. Till exempel kan en gästbok användas för att anteckna när gäster kommit och gått. Detta hjälper vid en eventuell exponeringssituation när personer som exponerats ska spåras.
 • Vid privata sammankomster och i hobbyverksamhet ska särskild vikt fästas vid de allmänna coronavirusinstruktionerna och hygienanvisningarna. Det rekommenderas fortfarande att tillräckliga säkerhetsavstånd hålls. Säkerhetsanvisningar ska följas när sammankomster ordnas. Länk: Instruktioner till evenemangsarrangörer i Soites område
 • Man ska delta i tillställningar och hobbyverksamhet endast om man är absolut frisk.
Se alla rekommendationerna

Gör så här om du har symp­tom på coronaviruset

Vi rekom­men­de­rar hem­test­ning för alla med sym­tom på en luft­vägs­in­fek­tion, såsom feber, snu­va eller hos­taLäs mera: Om du miss­tän­ker smit­ta.

Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le innan du kon­tak­tat oss.

Ta kon­takt elektroniskt:

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning och ta kon­takt elektro­niskt via Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Vux­na, över 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret 
tfn 06 828 7499

Num­ret kan ring­as var­je dag kl. 8–16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 116 117

Under 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dyg­net runt 24/7

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner

Hjälp i coronavirussituationen:

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Num­ret kan ring­as var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp fun­ge­rar ock­så som råd­giv­nings­te­le­fon för äld­re i coro­na­vi­rusä­ren­den. På num­ret får över 70-åri­ga äld­re svar på sina frå­gor gäl­lan­de coronavirussituationen.

Infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set per tele­fon och chatt (Stats­rå­det)

voitetaan-korona-banneri

Soi­tes coronavirushemsida

Information

Mera nyheter

Linkar

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier