omaolo.fi Vaccinationer

Soi­tes coronavirushemsida

3
Nya smittor
15
Antalet smittor under de gångna 14 dygnen
19,4
Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare
277
Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började

Situationsbilden

Har uppdaterats 9.5.2021

 • Situationen i dag: 3 nya smittor (9.5.2021)
 • Den senaste coronavirussmittan konstaterades: 9.5.2021 (3 smittor)
 • I sjukhusvård: 0 coronaviruspatienter (9.5.2021)
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 15 (9.5.2021)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 
  19,4 (9.5.2021)
 • 0,8 % av coronavirustesterna är positiva.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 
  277 (Länk: Statistik)
 • Smittkedjornas spårbarhet 80 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Eventuella exponeringssituationer:

 • Sön 2.5 kl. 15-19 Word of Faith Church Finlands gudstjänst, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 6.30-7.30 Kuntokeskus Liikku, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 7-8 badcentret Vesiveijari, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Karleby
 • Ons 5.5 kl. 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (enheten på Närvilägatan 8) Jobsteri-evenemanget, Karleby
 • Ons 5.5 kl. 15.00-16.00 Karleby bowlinghall
 • Ons 5.5 kl. 19-20.30 badcentret Vesiveijari, Karleby

Coronavirusvaccinationerna:

 • Soites coronavaccinationsmätare
 • Veckorna 1-2: vaccinationerna av social- och hälsovårdspersonalen i första linjen inleddes
 • Vecka 2-3: vaccinationerna av invånarna och personalen vid serviceboendeenheter med heldygnsomsorg inleddes
 • Vecka 5: massvaccinationer av hemmaboende personer som är över 80 år samt av närståendevårdare och äldre som bor i samma hushåll inleddes
 • Vecka 7: vaccinationerna av under 70 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 inleddes
 • Vecka 9: vaccinationerna av 75-79 år gamla personer inleddes
 • Vecka 11: vaccinationerna av 70-74 år gamla personer inleddes
 • Vecka 14: vaccinationer av 18-64 år gamla personer som hör till riskgrupp 2 inleddes
 • Vecka 14: vaccinationer av 65-69 år gamla personer inleddes
 • Vecka 15: vaccinationer av 60-64 år gamla personer inleddes
 • Vecka 16: vaccinationer av 55-59 år gamla personer inleddes

Bestämmelser och rekommendationer i Soites område

Länk: en omfattande lista över rekommendationerna i Soites område

Regionförvaltningsverkets gällande föreskrift om sammankomster:

 • I kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag av Reisjärvi) begränsas antalet deltagare vid publika evenemang och allmänna möten till 50 personer både inomhus och utomhus. I området kan från 3.5 ordnas publika evenemang och allmänna möten för över 50 personer under förutsättningen att publiken kan placeras på egna sittplatser eller i egna områden på högst 50 personer var, dvs. i separata block eller i separata områden som är avsedda för publik. Varje block/område ska ha en egen rutt, service och evenemangspersonal
 • Denna begränsning gällande sammankomster gäller 3.5.2021 – 16.5.2021 (till och med 2.5.2021 är begränsningen 20 personer). Läs mera i RFV:s meddelande.
 • Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att alla fysiska sammankomster undviks om de inte måste ordnas.
 • Länk: Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler

Den regionala covid-19-myndighetsarbetsgruppens rekommendationer:

 • Det rekommenderas att privata sammankomster på över 20 personer inte ordnas och ansiktsmasker ska användas också vid mindre sammankomster om säkerhetsavstånd inte kan hållas. Särskild vikt ska fästas vid storleken på utrymmet så att säkerhetsavstånd kan hållas.
 • De som ordnar sammankomster ansvarar själv för försiktighetsåtgärderna och deltagarantalet.
 • Det rekommenderas att närkontakter utanför familjen undviks efter egen bedömning. Det rekommenderas att stora folkmängder och till exempel vistelse på köpcentrum undviks för att minska på de sociala kontakterna.
 • Det rekommenderas att en begränsning på 20 personer iakttas vid hobbyer inomhus för över 20 år gamla personer. Rekommendationen gäller också tävlingsidrott i grupper som ordnas inomhus samt verksamhet i lag och i träningsgrupper ifall det inte finns särskilda grunder eller förpliktelse för verksamheten (t.ex. tävlings- och träningsverksamhet på landslags- och FM-nivå). Rekommendationen gäller all hobbyverksamhet för vuxna.
 • Hobbyverksamhet är möjlig utomhus i grupper på under 50 personer om Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar följs.
 • Hobbyverksamhet kan ordnas för barn och ungdomar även inomhus om gruppstorleken är under 50  och om Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar följs.
 • Det rekommenderas likväl att hobbyverksamheten för barn och ungdomar flyttas utomhus. Utomhus råder inga begränsningar gällande sammankomster när det gäller grupper för barn och ungdomar. Hobbyverksamhet kan ordnas för barn och ungdomar utomhus om coronasäkerhetsanvisningarna följs.
 • Vid matcher, turneringsverksamhet och föreställningar och i fråga om antalet personer på läktare ska RFV:s begränsningar gällande sammankomster iakttas.

 • Rekommendation gällande resor: det rekommenderas att alla onödiga resor undviks.
 • Rekommendation om distansarbete: det rekommenderas att möjlighet till distansarbete utnyttjas om möjligt.
Se alla rekommendationerna

Gör så här om du har symp­tom på coronaviruset

Stan­na hem­ma och kon­tak­ta oss ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set! Kom inte till Soi­tes verk­sam­hets­stäl­le innan du kon­tak­tat oss.

Ta kon­takt elektroniskt:

Du kan kon­tak­ta oss elektro­niskt genom att fyl­la i sym­tom­be­döm­ning­en för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på omaolo.fi. Om dina sym­tom krä­ver det kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid till dri­ve-in-test­sta­tio­nen via Omaolo-tjäns­ten. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning och ta kon­takt elektro­niskt via Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Vux­na, över 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret 
tfn 06 828 7499

Num­ret kan ring­as var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­tet kl. 8–16.

Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 116 117

Under 16 år gam­la per­so­ner som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dyg­net runt 24/7

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner

Hjälp i coronavirussituationen:

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Num­ret kan ring­as var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp fun­ge­rar ock­så som råd­giv­nings­te­le­fon för äld­re i coro­na­vi­rusä­ren­den. På num­ret får över 70-åri­ga äld­re svar på sina frå­gor gäl­lan­de coronavirussituationen.

Infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set per tele­fon och chatt (Stats­rå­det)

Soi­tes coronavirushemsida

Coronaberedskapsgrupp informerar

Information

Mera nyheter

Linkar

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier