omaolo.fi Vaccinationer
19.04.2020

Med­de­lan­de från Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp 19.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­da­te­rar läges­bil­den. Inom Soi­tes områ­de är situ­a­tio­nen fort­sätt­nings­vis lugn och bered­ska­pen fram­skri­der enligt planerna.

Ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har dia­gnos­ti­se­rats inom Soi­tes områ­de 18.4.2020. Inga coro­na­pa­ti­en­ter vår­das just nu på avdel­ning. Man har kun­nat spå­ra alla smit­to­ked­jor och kon­tak­ta de per­so­ner som utsatts för smit­tan. Sam­man­lagt har nu 16 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta kon­sta­te­rats inom Soi­tes områ­de. Vid Soi­tes coro­nahjälp­lin­je och ‑poli­kli­nik är situ­a­tio­nen fort­fa­ran­de myc­ket lugn.

Soi­te har nu fått en egen appa­rat för coro­na­vi­rus­test och utför­de de förs­ta tes­ten med den­na under hel­gen. Att ha en egen tes­t­ap­pa­rat snab­bar upp under­sök­ning­ar­na och gör det möj­ligt att öka anta­let per­so­ner som testas.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier