omaolo.fi Vaccinationer
18.03.2020

Med­de­lan­de om coro­na­vi­ru­set 18.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. För­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

För när­va­ran­de är situ­a­tio­nen gans­ka lugn och det har inte kom­mit någ­ra nya posi­ti­va testre­sul­tat i Soi­tes områ­de efter de två posi­ti­va resul­ta­ten under för­ra veckoslutet.

Per­so­na­len har kart­lagts och pla­ce­rats där per­so­nal kom­mer att behö­vas mest.

Bered­skaps­grup­pen beslu­ta­de att dör­rar­na till cen­tral­sjuk­hu­sets avdel­ning­ar och till de poli­kli­ni­ker som är stäng­da ska låsas.

Aktu­el­la öppet­ti­der och änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het finns på sidan https://korona.soite.fi/sv/avvikande-oppettider-i-soite-med-anledning-av-coronavirusepidemin‑2/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier