omaolo.fi Vaccinationer
19.03.2020

Med­de­lan­de om coro­na­vi­ru­set 19.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. För­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

För när­va­ran­de är situ­a­tio­nen fort­fa­ran­de lugn och det har inte kom­mit någ­ra nya posi­ti­va testre­sul­tat i Soi­tes områ­de efter de två posi­ti­va resul­ta­ten under för­ra vec­ko­slu­tet. Prov har tagits. Det har inte varit rus­ning på coro­na­po­li­kli­ni­ken eller i rådgivningstelefonen.

Soi­te kom­mer att få egen tes­t­ap­pa­rat, men den när­ma­re tid­ta­bel­len har ännu inte klarnat.

Det är lugnt i Soi­tes enhe­ter, och per­so­na­len har en bra atti­tyd. Per­so­nal har kart­lagts och pla­ce­rats där per­so­nal kom­mer att behö­vas mest. Det­ta arbe­te fort­sät­ter. Per­so­na­lens skol­ning­ar har utö­kats med tan­ke på för­be­re­del­se inför en epidemisituation. 

På web­ben finns ett med­de­lan­de via vil­ket pen­sio­ne­ra­de och and­ra till­gäng­li­ga yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner kan anmä­la sig till arbe­te i Soite.

Distans­ar­be­te görs i enlig­het med anvis­ning­en om distans­ar­be­te och under led­ning av che­fen. För dem som inte kan distans­ar­be­ta utar­be­tas ett stu­di­e­ma­te­ri­alpa­ket som de kan bör­ja gå igenom. 

Enhe­ter inom Vår­den och omsor­gen har kart­lagts för att se vil­ka enhe­ter som kan vid behov göras om för coro­na­pa­ti­en­ter. Det­ta arbe­te fort­sät­ter, och mer infor­ma­tion ges senare. 

Dess­utom grun­das det ett s.k. hemco­ro­na-team som kon­cen­tre­rar sig på hem­vård av infek­tions­pa­ti­en­ter. Det­ta bereds inom verk­sam­hets­om­rå­det Vår­den och omsorgen. 

De aktu­el­la upp­gif­ter­na om öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten finns i meddelandet:
https://korona.soite.fi/sv/avvikande-oppettider-i-soite-med-anledning-av-coronavirusepidemin‑2/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier