omaolo.fi Vaccinationer
29.11.2020

Mel­lers­ta Öster­bot­ten över­går till acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coronavirusepidemin

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­het­grupp för covid-19 hade ett möte sön­dag 29.11.2020 och kon­sta­te­ra­de att Mel­lers­ta Öster­bot­ten över­gått från utgångsni­vån till acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coronavirusepidemin.

Det har kon­sta­te­rats ett stort antal coro­na­vi­russmit­tor och omfat­tan­de expo­ne­ring­ar under de senas­te vec­kor­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­tes områ­de. I dag har det kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Anta­let smit­tor under de senas­te 14 dyg­nen är 26 och inci­den­sen 33/100 000 invå­na­re. Unge­fär 1 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är positiva.

Två per­so­ner som smit­tats med coro­na­vi­ru­set är i sjuk­hus­vård på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 135 coro­na­vi­russmit­tor under hela pan­de­min i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Trots det öka­de anta­let smit­tor har spår­ning­en av smitt­ked­jor­na lyc­kats bra i områ­det. Under de senas­te tre vec­kor­na har smitt­ked­jor­na kun­nat spå­ras till 100 %.

Vid över­gång­en till acce­le­ra­tions­fa­sen har man ock­så beak­tat det sto­ra anta­let coro­na­vi­russmit­tor och mass­ex­po­ne­ring­ar i kom­mu­ner kring Mel­lers­ta Österbotten.

Rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hobbyverksamhet

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 pre­ci­se­ra­de sina rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hob­by­verk­sam­het. Rekom­men­da­tio­ner­na trä­der i kraft 29.11.2020 och gäl­ler till och med 21.12.2020.

Pri­va­ta sammankomster

  • Det rekommenderas att inga privata sammankomster på över 20 personer ordnas. Masker används också vid mindre sammankomster ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. Det önskas att ordnande av onödiga privata sammankomster undviks.

Hob­by­verk­sam­het

  • När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det att all hobbyverksamhet inomhus i grupper på över 20 personer (t.ex. hobby-, spel- och tävlingsverksamhet i lag- och kontaktsporter, körverksamhet och alla andra hobbyer inomhus) avbryts för perioden 30.11 – 21.12. Rekommendationen gäller inte sådan hobbyverksamhet för vuxna där säkerhetsavstånden mellan deltagarna de facto hålls under hela träningen. När det är möjligt, lönar det sig att flytta hobbyverksamheten utomhus.
  • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet ordnas utan publik.

Resor

  • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks.

Rekom­men­da­tio­ner som getts tidigare

  • Soite påminner också om att rekommendationen om distansarbete och den utvidgade rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande.
  • Det rekommenderas att lillajul firas på distans, med ansiktsmasker och med vederbörliga försiktighetsåtgärder.
  • Besöksförbuden som gäller i Soites enheter följs omsorgsfullt och man sköter säkerheten vid besöken.
  • Vänligen sök dig till test också om du har endast lindriga symtom.

Anvis­ning­ar­na och rekom­men­da­tio­ner­na pre­ci­se­ras 2.12.2020.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier