omaolo.fi
29.11.2020

Mel­lers­ta Öster­bot­ten över­går till acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coronavirusepidemin

Mellersta Österbottens regionala myndighetgrupp för covid-19 hade ett möte söndag 29.11.2020 och konstaterade att Mellersta Österbotten övergått från utgångsnivån till accelerationsfasen i fråga om coronavirusepidemin.

Det har konstaterats ett stort antal coronavirussmittor och omfattande exponeringar under de senaste veckorna i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites område. I dag har det konstaterats en ny coronavirussmitta i Soites område. Antalet smittor under de senaste 14 dygnen är 26 och incidensen 33/100 000 invånare. Ungefär 1 % av coronavirustesterna är positiva.

Två personer som smittats med coronaviruset är i sjukhusvård på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Det har nu konstaterats sammanlagt 135 coronavirussmittor under hela pandemin i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Trots det ökade antalet smittor har spårningen av smittkedjorna lyckats bra i området. Under de senaste tre veckorna har smittkedjorna kunnat spåras till 100 %.

Vid övergången till accelerationsfasen har man också beaktat det stora antalet coronavirussmittor och massexponeringar i kommuner kring Mellersta Österbotten.

Rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hobbyverksamhet

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 preciserade sina rekommendationer gällande sammankomster och hobbyverksamhet. Rekommendationerna träder i kraft 29.11.2020 och gäller till och med 21.12.2020.

Privata sammankomster

  • Det rekommenderas att inga privata sammankomster på över 20 personer ordnas. Masker används också vid mindre sammankomster ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. Det önskas att ordnande av onödiga privata sammankomster undviks.

Hobbyverksamhet

  • När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det att all hobbyverksamhet inomhus i grupper på över 20 personer (t.ex. hobby-, spel- och tävlingsverksamhet i lag- och kontaktsporter, körverksamhet och alla andra hobbyer inomhus) avbryts för perioden 30.11 – 21.12. Rekommendationen gäller inte sådan hobbyverksamhet för vuxna där säkerhetsavstånden mellan deltagarna de facto hålls under hela träningen. När det är möjligt, lönar det sig att flytta hobbyverksamheten utomhus.
  • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet ordnas utan publik.

Resor

  • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks.

Rekommendationer som getts tidigare

  • Soite påminner också om att rekommendationen om distansarbete och den utvidgade rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande.
  • Det rekommenderas att lillajul firas på distans, med ansiktsmasker och med vederbörliga försiktighetsåtgärder.
  • Besöksförbuden som gäller i Soites enheter följs omsorgsfullt och man sköter säkerheten vid besöken.
  • Vänligen sök dig till test också om du har endast lindriga symtom.

Anvisningarna och rekommendationerna preciseras 2.12.2020.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier