omaolo.fi Vaccinationer
04.01.2022

Soi­tes smitt­spår­nings­verk­sam­het änd­ras på grund av det för­säm­ra­de epi­de­mi­lä­get – smitt­spår­ning­en skic­kar sms till de smittade

Smitt­spår­ning­en är hårt belas­tad ock­så i Soi­tes områ­de i och med att omikronva­ri­an­ten spri­dits. Det sker en kraf­tig ökning i anta­let smit­tor per dag. Hit­tills har de som fått ett posi­tivt labo­ra­to­ri­e­re­sul­tat i ett coro­na­test ringts upp av Soi­te. Nu är anta­let posi­ti­va resul­tat så stort att de smit­ta­de inte läng­re kan ring­as upp. Från och med i dag skic­kar smitt­spår­ning­en ett sms till de smit­ta­de i Soi­tes områ­de. Sms:et inne­hål­ler en kort instruk­tion och anvis­ning­ar om när Soi­te bör kontaktas. 

De smit­ta­de ska und­vi­ka när­kon­takt med and­ra män­ni­skor i minst tio dagar. Per­so­ner med lind­ri­ga sym­tom behö­ver inte vara i kon­takt med Soi­tes infek­tions­en­het efter det om de har två sym­tom­fria dagar innan iso­le­ring­en tar slut. 

Om sym­to­men är lind­ri­ga och den som insjuk­nat inte hör till någon risk­grupp, kan hen allt­så vara sjuk hem­ma. Om du har coro­na­vi­rus­smit­ta och har risk­fak­to­rer i frå­ga om trom­bos, bör du kon­tak­ta smitt­skydds­skö­ta­ren (tfn 040 804 2781). Du bör kon­tak­ta smitt­skydds­skö­ta­ren ock­så om du arbe­tar inom soci­al- och häl­so­vår­den och har job­bat 48 h innan sym­to­men börjat.

Använd­ning­en av appli­ka­tio­nen Bud­dyCa­re som tidi­ga­re använts för upp­följ­ning av häl­so­till­stån­det hos per­so­ner i karan­tän avslu­tas ock­så den. 

När du insjuknar: 

 • Undvik närkontakt med andra. 
 • När du har en fastställd coronavirusinfektion, stanna hemma i minst 10 dygn. Om du har symtom ännu det tionde dygnet, ring smittskyddsskötaren 040 804 2781. 
 • Med symtomfrihet menas att du inte har feber och att andra symtom har lindrats avsevärt. Om de enda symtomen är ett förändrat lukt- eller smaksinne eller lindrig rethosta, behöver du inte fortsätta vara isolerad. 
 • Om du arbetar inom hälso- och sjukvården eller äldreservicen, bör du följa de anvisningar din arbetsgivare gett. 
 • Använd inte bostadsaktiebolagets gemensamma lokaler när du är sjuk. 
 • Under sjukdomstiden är det viktigt att vila och att dricka tillräckligt med vätska (2,5 l/dag), alkohol bör undvikas. Feber och värk kan lindras med mediciner som kan köpas utan recept från apotek. 
 • Iaktta god hand- och hostningshygien. 
 • Följ med dina symptom och ring vid behov: 
  • Coronarådgivningen, tfn 06 828 7499 öppen varje dag kl. 8-16 
  • Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt: 
   • Vuxna, över 16 år gamla som insjuknat: Soites samjour, tfn 116 117 
   • Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444. Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. 

Alla egen­vårds­san­vis­ning­ar, anvis­ning­ar för iso­le­ring och anvis­ning­ar för vård av en per­son som insjuk­nat finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/egenvard-av-coronavirussjukdomen-hemma/ 

Besök vid Soi­tes enheter 

Vi påmin­ner om tryg­ga besök i det för­säm­ra­de epi­de­mi­lä­get. Onö­di­ga besök på cen­tral­sjuk­hu­set bör und­vi­kas.
Det är möj­ligt att besö­ka cen­tral­sjuk­hu­sets avdel­ning­ar och all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar under besöks­ti­der i grup­per på högst 2–3 per­so­ner. Coro­na­sä­ker­he­ten ska beaktas.

När det gäl­ler besök på sjuk­hus­av­del­ning­ar och boen­de­en­he­ter följs de anvis­ning­ar som getts sepa­rat om des­sa (THL). Kon­trol­le­ra enhe­tens aktu­el­la anvis­ning­ar innan du går på besök. 

Utnytt­jan­de av hemtester 

Vi rekom­men­de­rar ock­så att man utnytt­jar hem­tes­ter för coro­na­vi­ru­set innan man träf­far vän­ner och släk­ting­ar.  Anti­gen­tes­ter hem­ma är ett bra tillägg till coro­na­vi­rus­testan­det om de görs på kor­rekt sätt. Ett posi­tivt resul­tat i ett hem­test ska kon­trol­le­ras genom ett coro­na­vi­rus­test inom häl­so- och sjuk­vår­den. På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om hemtester. 

Vac­ci­na­tio­ner 

Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form. Vän­li­gen sök dig till vac­ci­na­tion sna­rast möj­ligt om du ännu inte alls vac­ci­ne­rat dig eller om du inte har fått boosterdoserna. 

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. 

Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier