omaolo.fi Vaccinationer
01.12.2021

Soi­te är fort­fa­ran­de ett områ­de med sam­hälls­sprid­ning i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min – det är vik­tigt att utnytt­ja distans­ar­be­te och att använ­da ansiktsmasker

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 1.12.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Coro­na­vi­ru­sets inci­dens är på väg nedåt, men läget är fort­fa­ran­de all­var­ligt. Soi­tes områ­de klas­si­fi­ce­ras som ett områ­de med sam­hälls­sprid­ning i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la begräns­ning­ar­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om vik­ten av att använ­da ansikts­mask och om att utnytt­ja distans­ar­be­te i den utsträck­ning det är möjligt.

Epi­de­mi­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de, men inci­den­sta­let och anta­let fall har mins­kat tre vec­kor i rad. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 138/100 000 invå­na­re under 14 dagar. Det tas myc­ket coro­na­vi­rus­prov i Soi­tes områ­de, men den senas­te tiden har anta­let tes­ter varit på väg nedåt. För­ra vec­kan togs det sam­man­lagt 1 175 coro­na­vi­rus­prov av vil­ka 3,7 % var posi­ti­va. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 64 % av smit­tor­na hos per­so­ner som redan var i karan­tän. Två pati­en­ter med covid-19 vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Ris­ken för coro­na­vi­rus­smit­ta är fort­fa­ran­de stor i Soi­tes område.

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer fort­fa­ran­de huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner vars vac­ci­na­tions­se­rie är ofull­stän­dig. Smit­tor sprids fort­fa­ran­de sär­skilt bland barn och ung­do­mar och deras för­äld­rar. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des störs­ta delen av smit­tor­na hos under tio år gam­la barn och hos 10–19-åringar. Störs­ta delen av de smit­ta­de har bli­vit smit­ta­de i famil­jekret­sen. Dess­utom har sam­man­koms­ter med vän­ner och bekan­ta samt arbets­plat­ser fun­ge­rat som smittkällor.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om att man inte bör röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion. Rekom­men­da­tio­nen är att ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som endast vac­ci­ne­rats en gång söker sig utan dröjs­mål till coro­na­prov­tag­ning ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom på luftvägsinfektion.

Myn­dig­hets­grup­pen kon­sta­te­rar att anti­gen­tes­ter hem­ma är ett bra tillägg till coro­na­vi­rus­testan­det om de görs på kor­rekt sätt. Hem­tes­ter läm­par sig för per­so­ner som har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion, till exem­pel feber, snu­va eller hos­ta. Ett posi­tivt resul­tat i ett hem­test ska ändå all­tid kon­trol­le­ras genom ett coro­na­vi­rus­test inom häl­so- och sjuk­vår­den. På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om hemtester.

Soi­tes områ­de klas­si­fi­ce­ras fort­fa­ran­de som ett områ­de med sam­hälls­sprid­ning i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ 

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner sär­skilt om den omfat­tan­de rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask och om att det rekom­men­de­ras att ansikts­mask används i hög­sta­di­er­na i områ­det (års­kur­ser­na 7–9) och vid läro­an­stal­ter på and­ra sta­di­et samt vid högskolor.

Det rekom­men­de­ras att distans­ar­be­te enligt hybrid­mo­del­len fort­fa­ran­de utnytt­jas på arbets­plat­ser enligt arbets­gi­va­rens anvis­ning­ar. Hybrid­mo­del­len inne­bär att en del av arbe­tet görs tur­vis på distans om möj­ligt, så att bara mind­re grup­per är sam­ti­digt när­va­ran­de på arbets­plat­sen. Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar ock­så att möten hålls i förs­ta hand på distans.

Till­ställ­ning­ar och sam­man­koms­ter bör ord­nas endast efter nog­grant över­vä­gan­de och man ska beak­ta hygi­enan­vis­ning­ar­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­set när såda­na ord­nas. Den som ord­nar en till­ställ­ning har ansvar för coronasäkerheten.

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land för­bju­der med stöd av 58 § 1 momen­tet i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar alla offent­li­ga till­ställ­ning­ar som ord­nas inom­hus inom kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (för­u­tom Rei­sjär­vi) och i vil­ka det del­tar mer än 100 (hund­ra) per­so­ner och i vilka:

  1. det finns läktarutrymmen där alla deltagare inte har egna sittplatser eller  
  2. det är fråga om allsångstillställningar som räknas till offentliga tillställningar.

Beslu­tet är i kraft tre vec­kor under peri­o­den 15.11–5.12.2021.  Mer infor­ma­tion i Regi­on­för­valt­nings­ver­kets med­de­lan­de. Regi­on­för­valt­nings­ver­ket infor­me­rar om even­tu­el­la fort­sat­ta begräns­ning­ar inom en snar framtid.

I Soi­tes områ­de gäl­ler dess­utom de begräns­ning­ar av restau­rang­er­nas verk­sam­het som gäl­ler i ett områ­de med samhällsspridning.

På Soi­tes coro­nawebb­plats finns instruk­tio­ner till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer: https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/. Det finns ock­så mer infor­ma­tion på Regi­on­för­valt­nings­ver­kets webb­plats.

Nu när lil­lajul­sä­song­en när­mar sig rekom­men­de­rar myn­dig­hets­grup­pen att alla bekan­tar sig med Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:s tips gäl­lan­de säk­ra jul­fes­ter. THL rekom­men­de­rar i sina anvis­ning­ar att även pri­va­ta eve­ne­mangsar­ran­gö­rer använ­der sig av coro­na­pas­set och att det vore vik­tigt att coro­na­pas­set utnytt­jas under hela eve­ne­mang­et och inte endast efter ett visst klockslag.

Myn­dig­hets­grup­pen beto­nar vik­ten av ett full­stän­digt coro­na­vac­ci­na­tions­skydd. Vi påmin­ner om att en tred­je vac­cin­dos rekom­men­de­ras för alla över 60 år gam­la per­so­ner och för per­so­ner som hör till en risk­grupp. När det gäl­ler den and­ra vac­cin­do­sen upp­munt­rar vi alla ålders­grup­per som har rätt till vac­ci­na­tion att söka sig till boos­ter­vac­ci­na­tion så snart som möj­ligt, ifall det gått sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie, för coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. I Soi­tes områ­de har tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Tid­ta­bel­len för vac­ci­na­tio­ner finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 8.12.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier