omaolo.fi Vaccinationer
19.01.2022

Anta­let coro­na­vi­russmit­tor fort­sät­ter öka i Soi­tes områ­de – rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oförändrade

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 19.1.2022 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Anta­let coro­na­vi­russmit­tor fort­sät­ter att öka snabbt i Soi­tes områ­de på grund av coro­na­vi­ru­sets omikronva­ri­ant. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. I Soi­tes områ­de vän­tar man på Regi­on­för­valt­nings­ver­kets beslut om sam­man­komst­be­gräns­ning­ar och om tillämp­ning av 58 d i lagen om smitt­sam­ma sjukdomar. 

Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen fort­sät­ter att sti­ga snabbt i Soi­tes områ­de. Bara i går kon­sta­te­ra­des det 108 nya coro­na­vi­russmit­tor, vil­ket är det hit­tills störs­ta anta­let smit­tor på en dag. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu unge­fär 950/100 000 invå­na­re under 14 dagar. För­ra vec­kan togs det sam­man­lagt unge­fär 2 000 coro­na­vi­rus­prov av vil­ka 17 % var positiva.

Per­so­ner som hör till risk­grup­per samt äld­re per­so­ner har ett bra skydd mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form i och med vac­ci­na­tio­ner, vil­ket syns som en låg belast­ning på sjuk­hus. Två pati­en­ter med covid-19 vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das för när­va­ran­de på intensivvårdsavdelningen.

Coro­na­vi­russmit­tor­na ökar lik­väl så snabbt att Soi­te är tvung­en att göra pri­o­ri­te­ring­ar i smitt­spår­ning­en. Vi infor­me­rar sena­re i dag om nya prin­ci­per i smitt­spår­ning­en. De som har fått ett posi­tivt resul­tat av ett coro­na­test skic­kas ett sms som inne­hål­ler en kort instruk­tion och anvis­ning­ar om när Soi­te bör kon­tak­tas. Mer infor­ma­tion på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats.

Smit­tor sprids sär­skilt bland barn, ung­do­mar och per­so­ner i arbets­för ålder. Majo­ri­te­ten av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos 10–19-åringar, 20–29-åringar och 40–49-åringar. Under 8 % av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som är över 60 år gam­la. Coro­na­vi­ru­sets omikronva­ri­ant syns i coro­nas­ta­tisti­ken på så sätt att majo­ri­te­ten av smit­tor­na kon­sta­te­ras nu hos per­so­ner som har vac­ci­ne­rats. Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjukdomsform.

Soi­tes områ­de klas­si­fi­ce­ras fort­fa­ran­de som ett områ­de med sam­hälls­sprid­ning i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. I områ­det gäl­ler en rekom­men­da­tion om distans­ar­be­te och en omfat­tan­de rekom­men­da­tion om ansikts­mask. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ 

Det för­slag myn­dig­hets­grup­pen fram­fört till RFV om att begräns­ning­en för offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter som ord­nas inom­hus skärps så att högst 10 per­so­ner får sam­las samt om att para­graf 58 d i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar tilläm­pas i Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de aktu­ellt och RFV:s beslut invän­tas. I områ­det gäl­ler för när­va­ran­de RFV:s begräns­ning av anta­let del­ta­ga­re vid offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter som ord­nas inom­hus. Enligt begräns­ning­en får högst 20 per­so­ner sam­las. Den­na begräns­ning gäl­ler enligt nuva­ran­de upp­gif­ter till och med 30.1.2022.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om att man inte bör röra sig utan­för sitt hem om man har ens lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion. Vi rekom­men­de­rar hem­test för alla som har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion, som t.ex. feber, snu­va eller hos­ta. Mer infor­ma­tion på Soi­tes coro­nawebb­plats: Om du miss­tän­ker smit­ta, gör så här.

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie, för coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad eftersom vac­ci­na­tio­ner­na skyd­dar effek­tivt mot den all­var­li­ga for­men av coronavirussjukdom.

I Soi­tes områ­de har tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Tid­ta­bel­len för vac­ci­na­tio­ner finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 26.1.2022 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier