omaolo.fi Vaccinationer
20.10.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins sam­hälls­sprid­nings­fas — myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om vik­ten av att föl­ja coronavirusrekommendationerna

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 20.10.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de och områ­det är fort­fa­ran­de i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om vik­ten av att föl­ja coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na och coronaanvisningarna.

Epi­de­mi­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 185/100 000 invå­na­re under 14 dagar. I prov­tag­ning­en har anta­let coro­na­vi­rus­tes­ter ökat och för­ra vec­kan togs det sam­man­lagt 1 500 pro­ver av vil­ka 4,9 % var posi­ti­va. 85 % av de smit­tor som kon­sta­te­rats kan för när­va­ran­de spå­ras. Sju pati­en­ter vår­das för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu mest bland under tio­å­ri­ga barn (32 %) och i ålders­grup­pen 10–19-åringar (29 %). Störs­ta delen av de smit­ta­de har bli­vit smit­ta­de i famil­jekret­sen. Smitt­käl­lor har ock­så varit sam­man­koms­ter med bekan­ta och vän­ner, arbets­plat­ser samt sko­lor och dag­hem. Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats. Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Den utvid­ga­de rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mask och rekom­men­da­tio­nen om distans­ar­be­te enligt hybrid­mo­del­len gäl­ler fort­fa­ran­de i områ­det. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om att trots att det inte finns någ­ra egent­li­ga begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter för när­va­ran­de, bör coro­na­sä­ker­he­ten beak­tas vid pri­va­ta till­ställ­ning­ar och sam­man­koms­ter. Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar att sam­man­koms­ter ord­nas med urskill­ning och att hygi­enan­vis­ning­ar­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­set beak­tas. Det rekom­men­de­ras fort­fa­ran­de att till­räck­li­ga säker­hets­av­stånd hålls. Pri­va­ta till­ställ­ning­ar bör hål­las så små som möj­ligt och, om möj­ligt, bör man helst sam­las i mind­re grup­per åt gång­en. Man kan t.ex. använ­da en gäst­bok för att anteck­na när gäs­ter kom­mit och gått. Det­ta hjäl­per vid en even­tu­ell expo­ne­rings­si­tu­a­tion när per­so­ner som expo­ne­rats ska spå­ras. Den som ord­nar en till­ställ­ning har ansva­ret för coronasäkerheten.

Eve­ne­mangsar­ran­gö­rer ska å sin sida för­säk­ra sig om hygi­en­prax­is i enlig­het med § 58 c i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar för att före­byg­ga sprid­ning av coro­na­vi­ru­set vid eve­ne­mang. Vid eve­ne­mang ska man:

  • ordna möjlighet att tvätta händerna
  • undvika folkträngsel t.ex. vid försäljnings- och serveringspunkter
  • se till att arrangemangen vid ankomst och när man avlägsnar sig är rymliga, att wc-utrymmena är tillräckliga
  • sköta rengöringen av kontaktytor
  • användning av ansiktsmask rekommenderas både inom- och utomhus om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.
  • storleken på lokalen ska beaktas i relation till antalet deltagare, möjlighet till säkerhetsavstånd
  • vid evenemang inomhus ska var och en ha en sittplats och utomhus ska det vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd
  • deltagarna bör informeras om coronasäkerhet: man bör delta i evenemang endast om man är frisk

På Soi­tes coro­nawebb­plats finns instruk­tio­ner till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer: https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/. Det finns ock­så mer infor­ma­tion på Regi­on­för­valt­nings­ver­kets webb­plats.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om att man inte bör röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion. Rekom­men­da­tio­nen är att ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som endast vac­ci­ne­rats en gång söker sig utan dröjs­mål till coro­na­prov­tag­ning ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom på luftvägsinfektion.

Vi rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att sam­man­koms­ter und­viks, att man föl­jer hygi­enan­vis­ning­ar­na för att före­byg­ga smit­ta och att man använ­der ansikts­mask i enlig­het med de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na.

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie, för coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Vac­ci­net skyd­dar för­u­tom indi­vi­den ock­så hela sam­häl­let. Vac­ci­ner­nas effekt syns tyd­ligt i det nuva­ran­de epi­de­mi­lä­get, för smit­tor­na är kon­cen­tre­ra­de till ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen.  Det är klart tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Ris­ker­na med vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men. Länk: Infor­ma­tion om coronavirusvacciner

I Soi­tes områ­de har tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Walk-in-dagar­nas tid­ta­bell finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 27.10.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier