omaolo.fi Vaccinationer
26.01.2022

Anta­let coro­na­vi­russmit­tor fort­sät­ter öka i Soi­tes områ­de – rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oförändrade

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 26.1.2022 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Anta­let coro­na­vi­russmit­tor fort­sät­ter att öka snabbt i Soi­tes områ­de på grund av coro­na­vi­ru­sets omikronva­ri­ant. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Beslu­tet av Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land om sam­man­komst­be­gräns­ning­ar och om tillämp­ning av 58 d i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar gäl­ler i Soi­tes område. 

Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen fort­sät­ter att sti­ga snabbt i Soi­tes områ­de. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 935 nya coro­na­vi­russmit­tor. För­ra vec­kan togs det unge­fär 2 000 coro­na­vi­rus­prov och ande­len posi­ti­va resul­tat var 27,3 %. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 1 208/100 000 invå­na­re under 14 dagar.

Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. I och med vac­ci­na­tio­ner har per­so­ner som hör till risk­grup­per samt äld­re per­so­ner ett bra skydd mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form i Soi­tes områ­de, vil­ket syns som en låg belast­ning på sjukhuset.

Smit­tor­na sprids fram­för allt bland barn och ung­do­mar. Endast under 4 % av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som är över 60 år gam­la. Coro­na­vi­ru­sets omikronva­ri­ant syns i coro­nas­ta­tisti­ken på så sätt att en stor del av smit­tor­na kon­sta­te­ras nu hos per­so­ner som har vac­ci­ne­rats. Det kon­sta­te­ras myc­ket smit­tor ock­så hos ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner: för­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 43 % av smit­tor­na hos per­so­ner som är helt ovac­ci­ne­ra­de. Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjukdomsform.

Soi­tes områ­de klas­si­fi­ce­ras fort­fa­ran­de som ett områ­de med sam­hälls­sprid­ning i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. I områ­det gäl­ler en rekom­men­da­tion om distans­ar­be­te och en omfat­tan­de rekom­men­da­tion om ansikts­mask. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ 

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land har med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar för­bju­dit alla offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter i kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (med undan­tag för Rei­sjär­vi) som ord­nas inom­hus och där anta­let del­ta­ga­re över­sti­ger tio per­so­ner.

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket åläg­ger dess­utom aktö­rer som ansva­rar för oli­ka utrym­men för kun­der och all­män­he­ten att ord­na använd­ning­en av utrym­me­na på så sätt att man kan för­hind­ra risk för coro­na­smit­ta till följd av när­kon­takt mel­lan kun­der, de som del­tar i verk­sam­he­ten eller sällskap.

Bestäm­mel­sen gäl­ler 23.1.2022 – 20.2.2022. Mer infor­ma­tion i Regi­on­för­valt­nings­ver­kets med­de­lan­de.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om att man inte bör röra sig utan­för sitt hem om man har ens lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion. Vi rekom­men­de­rar hem­tes­ter för alla som har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion som till exem­pel feber, snu­va eller hos­ta. Mer infor­ma­tion på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats. Om du miss­tän­ker smitta

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie, för coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad eftersom vac­ci­na­tio­ner­na skyd­dar effek­tivt mot den all­var­li­ga for­men av coronavirussjukdom.

I Soi­tes områ­de har tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Tid­ta­bel­len för vac­ci­na­tio­ner finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 2.2.2022 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier