omaolo.fi Vaccinationer
05.01.2022

Myn­dig­hets­grup­pen rekom­men­de­rar att de regi­o­na­la begräns­ning­ar­na i frå­ga om sam­man­koms­ter skärps – anta­let coro­na­vi­russmit­tor ökar kraf­tigt i Soi­tes område

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 5.1.2022 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Anta­let coro­na­vi­russmit­tor ökar snabbt på grund av coro­na­vi­ru­sets omikronva­ri­ant i Soi­tes områ­de. Myn­dig­hets­grup­pen före­slår Regi­on­för­valt­nings­ver­ket att begräns­ning­en för offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter som ord­nas inom­hus skärps så att högst 10 per­so­ner får sam­las samt före­slår att para­graf 58 d i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar tilläm­pas i Soi­tes områ­de. Den regi­o­na­la rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mask utvid­ga­des till att ock­så gäl­la låg­sta­di­er i områ­det från och med års­kurs 5 och uppåt.

Coro­na­vi­ru­sin­ci­den­sen fort­sät­ter att sti­ga snabbt i Soi­tes områ­de. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är för när­va­ran­de 459/100 000 invå­na­re under 14 dagar, och det har kon­sta­te­rats 355 coro­na­vi­rus­fall under 14 dygn. Bara i går kon­sta­te­ra­des det 59 nya smit­tor i Soi­tes områ­de. För­ra vec­kan togs det sam­man­lagt 1 800 coro­na­vi­rus­prov av vil­ka 11,4 % var posi­ti­va. För när­va­ran­de vår­das tre coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. För när­va­ran­de vår­das inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter på intensivvårdsavdelningen.

För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des endast 41 % av smit­tor­na hos per­so­ner som redan var i karan­tän. 82 % av smit­tor­na kun­de dock spå­ras. Coro­na­vi­russmit­tor­na ökar lik­väl så snabbt att Soi­te är tvung­en att göra pri­o­ri­te­ring­ar i smitt­spår­ning­en. Där­för kan per­so­ner som får ett posi­tivt coro­na­testre­sul­tat inte läng­re ring­as upp per­son­li­gen. De som har kon­sta­te­rats ha smit­ta skic­kas ett sms som inne­hål­ler en kort instruk­tion och anvis­ning­ar om när Soi­te bör kon­tak­tas. Mer infor­ma­tion i med­de­lan­det som pub­li­ce­ra­des 4.1.2022.

Smit­tor sprids sär­skilt bland barn, ung­do­mar och unga vux­na. Störs­ta delen av smit­tor­na har kon­sta­te­rat hos per­so­ner som är under 20 år gam­la och i ålders­grup­pen 20–29-åringar. Endast 12 % av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som är över 60 år gam­la. Coro­na­vi­ru­sets omikronva­ri­ant syns i coro­nas­ta­tisti­ken på så sätt att majo­ri­te­ten av smit­tor­na kon­sta­te­ras nu hos per­so­ner som vac­ci­ne­rats. Trots att anta­let smit­tor har ökat har beho­vet av sjuk­hus­vård ändå inte ökat i områ­det. Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjukdomsform.

Soi­tes områ­de klas­si­fi­ce­ras fort­fa­ran­de som ett områ­de med sam­hälls­sprid­ning i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir i huvud­sak oför­änd­ra­de, men den regi­o­na­la rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mask utvid­ga­des till att gäl­la låg­sta­di­er i områ­det från och med års­kurs 5 och upp­åt. I regi­o­nen gäl­ler en rekom­men­da­tion om distans­ar­be­te till och med 31.1.2022.

Myn­dig­hets­grup­pen före­slår Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land att begräns­ning­en i frå­ga om sam­man­koms­ter bedöms på nytt så att det fast­ställs en begräns­ning för en månad om att högst 10 per­so­ner får sam­las vid offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter i områ­det. I områ­det gäl­ler för när­va­ran­de Regi­on­för­valt­nings­ver­kets begräns­ning av anta­let del­ta­ga­re vid offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter som ord­nas inom­hus. Enligt begräns­ning­en får högst 20 per­so­ner sam­las. Den­na begräns­ning gäl­ler enligt nuva­ran­de upp­gif­ter till och med 30.1.2022. Myn­dig­hets­grup­pen före­slår dess­utom att 58 d i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar tilläm­pas i Soi­tes områ­de. För­sla­get går fram­åt till besluts­fat­tan­det vid Regionförvaltningsverket.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ 

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om att man inte bör röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion. I syn­ner­het bör ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som endast vac­ci­ne­rats en gång söka sig utan dröjs­mål till coro­na­prov­tag­ning ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom på luftvägsinfektion.

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie, för coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad eftersom vac­ci­na­tio­ner­na skyd­dar effek­tivt mot den all­var­li­ga for­men av coronavirussjukdom.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na med den tred­je dosen har kom­mit liv­ligt i gång i Soi­tes områ­de. I Soi­tes områ­de har tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Tid­ta­bel­len för vac­ci­na­tio­ner finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag  12.1.2022 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier