omaolo.fi Vaccinationer
15.07.2021

Nu kan du få den förs­ta coro­na­vac­cin­do­sen utan tids­bok­ning i Kar­le­by 16.7

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te ord­nar imor­gon fre­dag 16.7.2021 kl. 9–20 vid Kar­le­bys vac­ci­na­tions­stäl­le (gam­la Hal­pa-Hal­lis bygg­nad, Kar­le­by­ga­tan 7) en vac­ci­na­tions­dag enligt så kal­lad walk in-prin­cip, dvs. utan tids­bok­ning. Under dagen kan man allt­så kom­ma till coro­na­vac­ci­na­tion vid en tid­punkt då det pas­sar en själv bäst.

Vac­ci­na­tions­da­gen utan tid­bok­ning gäl­ler endast den förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för den and­ra vac­cin­do­sen ges i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion är till­gäng­lig för dem som är i tur att vac­ci­ne­ras i enlig­het med den natio­nel­la vac­ci­na­tions­stra­te­gin, det vill säga alla invå­na­re i Soi­te-områ­det som fyllt 16 år och ung­do­mar i Soi­te-områ­det i åldern 12–15 år som till­hör risk­grupp 1 och 2.

Sena­re kom­mer lik­nan­de vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­nings­krav att ord­nas ock­så vid and­ra av Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­len i landskapet.

Saker att beak­ta när man kom­mer till vaccination

  • Kom till vaccination bara om du är frisk
  • Ta med ditt Fpa-kort och ta fram det medan du väntar.
  • Klä dig så att det är lätt att blotta överarmen.
  • Använd en ansiktsmask och desinficera händerna när du kommer och när du går.
  • Håll säkerhetsavstånd (2 meter) till andra medan du väntar.
  • Förbered dig på att stanna vid vaccinationsstället i 15 minuter efter vaccinationen.

Det finns gott om tider till­gäng­li­ga ock­så för and­ra dagar

För and­ra dagar kan vac­ci­na­tions­tid bokas elektro­niskt eller per tele­fon. Det finns gott om tider till­gäng­li­ga vid alla vaccinationsställen!

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på web­ben i Egen­vårds-tjäns­ten på: https://soite.terveytesi.fi/portal#/main är öppen 24/7. De dagar då ledi­ga tider är till­gäng­li­ga är mar­ke­ra­de med grönt i onli­ne­ka­len­dern. Tele­fon­bok­ning­en på num­ret 06 828 7488 är öppen på tis­da­gar 12–15.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier