omaolo.fi Vaccinationer
03.02.2021

Nya rikt­lin­jer för coro­na­vac­ci­na­tio­ner för med sig änd­ring­ar i coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na i Soi­tes områ­de — fler vac­cin­do­ser blir till­gäng­li­ga för äldre

Natio­nel­la vac­ci­na­tions­ex­pert­grup­pen KRAR kon­sta­te­ra­de idag att under rådan­de epi­de­mi­lä­ge rekom­men­de­rar man att dos­mel­lan­rum­met för alla coro­na­vac­cin för­längs till 12 vec­kor. Grup­pen fast­slog även att Astra­Ze­necas coro­na­vi­rus­vac­cin tills­vi­da­re används enbart för vac­ci­na­tion av per­so­ner yng­re än 70 år. Rekom­men­da­tio­ner­na för med sig änd­ring­ar även i Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tio­ner med tan­ke på såväl per­so­na­len som invå­nar­na i området. 

Soi­te avbry­ter vac­ci­na­tio­nen av per­so­na­len med den förs­ta vac­cin­do­sen och reser­ve­rar Pfi­zers och Moder­nas vac­cin för massvac­ci­na­tion av de äld­re i områ­det. Vac­ci­na­tio­nen av per­so­na­len fort­sät­ter med Astra­Ze­necas vac­cin genast när doser av det­ta kom­mer till områ­det. Per­so­nal som redan hun­nit få den förs­ta vac­cin­do­sen med Pfi­zers vac­cin vac­ci­ne­ras natur­ligt­vis även den and­ra gång­en med sam­ma till­ver­ka­res vaccin.

Soi­te för­läng­er även dos­mel­lan­rum­men för coro­na­vac­ci­nen i enlig­het med de nya rekom­men­da­tio­ner­na: coro­na­vac­ci­nets and­ra dos ges 12 vec­kor efter den förs­ta dosen.

Tids­bok­ning­en till massvac­ci­na­tio­ner­na vec­ka 6 öpp­nas mån­dag 8.2.2021 kl. 12

Massvac­ci­na­tio­ner­na är i nulä­get avsed­da för per­so­ner äld­re än 80 år som bor hem­ma samt när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re (per­so­ner över 70) som bor till­sam­mans med dem i sam­ma hushåll.

Tids­bok­ning­en till massvac­ci­na­tio­ner­na vec­ka 6 öpp­nas mån­dag 8.2.2021 kl. 12

Du kan boka tid till coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt eller per tele­fon. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en går smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar där­för att du reser­ve­rar tid via den om möj­ligt. Om man sam­ti­digt ska vac­ci­ne­ra en när­stå­en­de­vår­da­re eller part­ner som bor i sam­ma hus­håll ska tids­bok­ning göras per tele­fon för båda.

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488 Öppen mån 12-16 och tis-fre kl. 8-16. Man kan även reservera tid per telefon å en äldres vägnar.
  • Elektronisk tidsbokning online i  Omahoito-tjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi    
    Du loggar in i Omahoito-tjänsten med dina bankkoder (eller annan stark identifiering) och kan därefter själv reservera en tid för dig.

Du kan reser­ve­ra vac­ci­na­tions­tid till det vac­ci­na­tions­stäl­le du vill. På grund av den begrän­sa­de till­gång­en på vac­cin inleds coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner till en bör­jan bara vid föl­jan­de ställen:

  • Karleby (plats: Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
  • Kannus (plats: Församlingshuset, Valtakatu 20)
  • Toholampi (plats: Församlingshemmet, Lampintie 7)
  • Dunkars (plats: Hälsocentralen, Mäntöläntie 2 eller Pajala familjecenter, Pajalantie 1)
  • Kronoby (plats: Terjärv rådgivning, Hörbyvägen 2, 68700 Terjärv)
  • Perho (plats: Hälsostationen, Vanhainkodintie 20)

I nulä­get går det att boka tid bara till des­sa ställen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier