omaolo.fi Vaccinationer

Ofta före­kom­man­de frå­gor om coronavaccinationerna

Har upp­da­te­rats 23.8.2021

Nedan har sam­lats ofta före­kom­man­de frå­gor om coro­na­vac­ci­na­tio­ner och ord­nan­det av vac­ci­na­tio­ner i Soi­tes områ­de. Frå­gor­na besva­ra­des av Soi­tes infek­tions­ö­ver­läka­re, chefsö­ver­läka­re och mot­tag­nings­tjäns­ter­nas ser­vice­om­rå­des­chef. Dess­utom har Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL använts som käl­la.

Vän­li­gen beak­ta att situ­a­tio­nen för­änd­ras snabbt. Många prak­tis­ka frå­gor löses allt eftersom vac­ci­ner anlän­der och våren fram­skri­der. Inne­hål­let på sidan upp­da­te­ras när situ­a­tio­nen förändras.

På vil­ka grun­der har vac­ci­na­tions­ord­ning­en fast­ställts i Soite?

Soi­te föl­jer Fin­lands coro­na­vac­ci­na­tions­stra­te­gi (på fins­ka). Befolk­ning­en vac­ci­ne­ras i sam­ma ord­ning i hela Fin­land.

Målet med coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na i Fin­land är i förs­ta hand att för­hind­ra den sjuk­doms­bör­da, dvs. all­var­li­ga sjuk­doms­fall, för­ti­di­ga döds­fall och för­lo­ra­de lev­nads­år som orsa­kas av coro­na­vi­ru­set samt upp­rätt­hål­la häl­so- och sjuk­vår­dens bärkraft.

Hur fast­ställs ålders­grän­sen för vac­ci­na­tio­ner: enligt födel­seå­ret eller enligt födelsedagen?

Om du fyllt t.ex. 70 år har du rätt till vac­ci­na­tion, dvs. det är födel­se­da­gen som avgör, inte födel­seå­ret. Soi­te hand­lar enligt THL:s rikt­lin­je i frå­ga om detta.

Kan jag på något sätt tidi­ga­re­läg­ga min vaccinationstur?

Man kan inte gå före eller tränga sig före i vac­ci­na­tions­kön. Reg­ler­na är riksom­fat­tan­de och desam­ma för alla.

Nu behövs tåla­mod — allas tur kom­mer tids nog. Det vik­ti­gas­te är att vac­ci­na­tio­ner­na fram­skri­der och att vi kom­mer när­ma­re flockimmunitet.

Vil­ka coro­na­vi­rus­vac­ci­ner använ­der Soite?

I Soi­te vac­ci­ne­ras väsent­li­gen fris­ka per­so­ner i åldern 12–65 med mRNA-vac­ci­ner (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin och Moder­nas vac­cin). Mer infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net och svar på ofta före­kom­man­de frå­gor finns på THL:s webb­plats.

Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras i enlig­het med rekom­men­da­tio­ner­na från THL. Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL drog upp rikt­lin­jen att ock­så 65–69 år gam­la per­so­ner kan vac­ci­ne­ras med mRNA-vac­ci­ner från bör­jan av maj om den som ska vac­ci­ne­ras så öns­kar (läs mera i THL:s med­de­lan­de). I Soi­tes områ­de inne­bär det­ta att över 65 år gam­la per­so­ner kan väl­ja om de tar ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na) eller Astra­Ze­necas Vax­zev­ria-vac­cin. Om tids­bok­ning­en görs elektro­niskt i Egen­vårds­tjäns­ten ska man väl­ja det vac­cin man vill ha i den elektro­nis­ka tjänsten.

Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar, dvs. trom­bo­cy­to­pe­ni för­knip­pat med hepa­rin­be­hand­ling (HIT); des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras all­tid med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na). Om du haft en såda sjuk­dom, boka din tid per telefon.

Ock­så i frå­ga om den and­ra vac­cin­do­sen hand­las enligt THL:s riktlinje:

Var­för har tele­fon- och nät­bok­ning­en fun­ge­rat lång­samt de förs­ta vac­ci­na­tions­vec­kor­na? Var­för har inte mera resur­ser anvi­sats till telefonarbetet?

Anta­let per­so­ner som sva­rar i tele­fon har utö­kats, men under sport­lovs­vec­kan (vec­ka 9) var anta­let lite mind­re än nor­malt. Tis­dag 2.3 besva­ra­des 700 sam­tal och anta­let vac­ci­na­tions­ti­der som dela­des ut var klart stör­re.

Det är bra att beak­ta att ock­så den övri­ga verk­sam­he­ten inom häl­so- och sjuk­vår­den och soci­al­ser­vicen fort­sät­ter som nor­malt trots coro­na­vi­ru­set. Alla resur­ser kan inte sät­tas på coro­na­ar­be­tet. Ett så stort antal anställ­da som möj­ligt har anvi­sats till coro­na­ar­be­tet.

Anta­let per­so­ner som tagit kon­takt via den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en har över­ras­kat ock­så exper­ter­na på pro­gram­va­ran. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en har tid­vis varit nere på grund av över­be­last­ning, men den utveck­las hela tiden.

Om tids­bok­ning­en stoc­kar sig på grund av anta­let per­so­ner som tagit kon­takt, bety­der det att vac­ci­na­tions­ti­der inte kan bokas och att en del av vac­ci­ner­na inte används?

Vac­cin­ti­der delas ut så länge ledi­ga tider finns kvar. Stock­ning­en i tele­fon­bok­ning­en eller den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en leder inte till att vac­ci­na­tio­ner­na fram­skri­der lång­sam­ma­re. Alla doser används all­tid. I Soi­te har noll doser gått i spil­lo.

Via tids­bok­ning­en tar vi kli­en­ter till en s.k. kölis­ta. Om någon inte kan kom­ma och vac­ci­ne­ra sig t.ex. på grund av sjuk­dom, ring­er vi en per­son på kölis­tan och erbju­der vac­ci­na­tion. Det­ta är ett sätt att före­byg­ga svinn.

Var­för ring­er Soi­te inte alla invå­na­re i Soi­tes områ­de och kom­mer per­son­li­gen över­ens om en vaccinationstid?

Enbart anta­let över 70 år gam­la per­so­ner är över 12 500 i Soi­tes områ­de. Det skul­le ta väl­digt myc­ket tid att ringa dem alla och kom­ma per­son­li­gen över­ens om en vac­ci­an­tions­tid.

Man för­sök­te ringa vis­sa spe­ci­al­grup­per som hör till risk­grupp 1 och som är i regel­bun­den kon­takt med Soi­te. Det­ta kon­sta­te­ra­des lik­väl vara ett lång­samt till­vä­ga­gångs­sätt eftersom var tred­je eller var fjär­de per­son inte sva­ra­de när man för­sök­te tre gång­er.

Invå­na­re i Soi­tes områ­de kon­tak­tas ändå i viss mån ock­så per tele­fon. Till exem­pel 16–17 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 kon­tak­tas av Soi­tes enhet för barn och ung­do­mar för att kom­ma över­ens om en vac­ci­na­tions­tid. Det­ta är möj­ligt eftersom grup­pen är myc­ket liten.

Från och med vec­ka 10 bör­jar vi dess­utom ringa alla över 80 gam­la per­so­ner som inte ännu bli­vit vaccinerade.

Var­för kan man inte ringa alla invå­na­re åtminsto­ne i de mins­ta kom­mu­ner­na i Soi­tes område?

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner ord­nas lik­vär­digt i hela Soi­tes område.

Var­för ges vac­ci­na­tio­ner endast vid någ­ra vac­ci­na­tions­stäl­len? Kun­de inte vac­ci­na­tio­ner ges ock­så i Soi­tes loka­ler i de mins­ta kom­mu­ner­na vid sidan om den övri­ga verksamheten?

För­va­ring­en, trans­por­ten och bered­ning­en av vac­ci­ner är nog­grant regle­rad. När det djup­frys­ta vac­ci­net (Pfi­zer) görs redo att använ­das krävs en viss ked­ja av åtgär­der. Genom åtgär­der­na ser man till att vac­ci­net är verk­nings­fullt. Soi­te vill inte även­ty­ra en enda vac­cin­dos. Där­för har man cent­ra­li­se­rat coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na till någ­ra vaccinationsställen.

Var­för ver­kar det som att en del kom­mu­ner bör­jar vac­ci­ne­ra yng­re ålders­grup­per tidi­ga­re än Soi­tes område?

I Soi­te för­sö­ker vi vac­ci­ne­ra den ålders­grupp som är i tur först “klart” så långt som möj­ligt innan vi fort­sät­ter med föl­jan­de ålders­grupp. Tid för vac­ci­na­tion ges för den pågåen­de vec­kan eller föl­jan­de vec­ka och vi öpp­nar inte tids­bok­ning t.ex. en månad i för­väg. Vi vac­ci­ne­rar allt­så all­tid den ålders­grupp som är i tur. Vac­ci­na­tions­täck­ning­en ger en mer san­nings­en­lig bild av den verk­li­ga situ­a­tio­nen än öpp­nan­det av tids­bok­ning. Det lönar sig att föl­ja med Soi­tes vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fortskrider.

Jag är inte säker på om jag vågar låta vac­ci­ne­ra mig när det är min tur. Är det tryggt?

Läke­me­dels­myn­dig­he­ter­na bevil­jar för­sälj­nings­till­stånd endast för vac­ci­ner som enligt forsk­ning kon­sta­te­rats vara både effek­ti­va och säk­ra. Myn­dig­he­ter­na över­va­kar vac­cin­sä­ker­he­ten och vac­ci­nets effek­ti­vi­tet ock­så efter att ett vac­cin tagits i bruk.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner bedöms enligt sam­ma kva­li­tets- och säker­hets­kri­te­ri­er och kri­te­ri­er för verk­nings­full­het som and­ra medi­ci­ner. Trots att ett coro­na­vi­rus­vac­cin kom­mit snabbt ut på mark­na­den har det gått ige­nom sam­ma under­sök­nings­fa­ser som and­ra vac­ci­ner. Man kan lita på vaccinet.

Tio­tu­sen­tals fri­vil­li­ga för­söks­per­so­ner i Euro­pa och ute i värl­den har del­ta­git i under­sök­ning­ar­na av de coro­na­vac­ci­ner som nu tagits i bruk.

Alla vac­ci­ner kan ge biverk­ning­ar. De fles­ta vac­cin­bi­verk­ning­ar är lind­ri­ga och över­gå­en­de, såsom rod­nad vid injek­tions­stäl­let, feber eller mus­kel- och huvud­värk. Det är ändå tryggt att låta vac­ci­ne­ra sig.

Hur bokas tiden till den and­ra vac­ci­na­tio­nen, dvs. boostervaccinationen?

Tids­bok­ning­en gäl­ler för förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för boos­ter­vac­ci­na­tion bokas på plats i sam­band med den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. Tid för den and­ra vac­ci­na­tio­nen har getts i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Hur änd­rar jag tids­bok­ning­en till den and­ra vaccinationen?

Vid ett oöver­kom­ligt hin­der som gör att den and­ra vac­ci­na­tions­ti­den mås­te änd­ras, kon­tak­ta sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­ne­rings­cen­tral, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8 till 15 och tis från 8 till 12.

Mås­te ock­så en per­son som vac­ci­ne­rat sig gå på coronavirustest?

Ja, sär­skilt om man har sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set eller har expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vac­ci­nen för­hind­rar bra virus­in­fek­tio­ner och utsönd­ring­en av virus samt smitt­sprid­ning­en mel­lan män­ni­skor, men coro­na­vac­ci­na­tio­nen kan ändå inte helt eli­mi­ne­ra ris­ken för att få smit­ta eller att spri­da smit­ta. Det vill säga även om man är vac­ci­ne­rad kan man smit­ta and­ra. Ett coro­na­vi­rus­vac­cin erbju­der skydd sär­skilt mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­mens all­var­li­ga for­mer. Sjuk­doms­bil­den är lind­ri­ga­re hos per­so­ner som vac­ci­ne­rat sig och de spri­der där­för smit­ta i mind­re grad. Mer infor­ma­tion på THL:s webb­plats: Vac­ci­ner­nas effekt mot coronaviruset.

Infor­ma­tion om coronavirusvaccinerna

Fimea och THL föl­jer upp coro­na­vac­ci­nens biverk­ning­ar och säker­het nog­grant – inga över­ras­kan­de biverk­ning­ar har fram­kom­mit (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (THL)

Frå­gor och svar om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (Fimea)

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na i Fin­land (SHM)

Infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net (ECDC)

Upp­följ­ning av COVID-19 vac­ci­na­tio­ner­na i Fin­land (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier