omaolo.fi Vaccinationer
28.09.2020

Över­sikt av coro­na­vi­rus­lä­get 28.9.2020

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor efter vec­ko­slu­tet. Inga nya posi­ti­va testre­sul­tat har kon­sta­te­rats hit­tills i anslut­ning till coro­na­vi­ru­s­ex­po­ne­ring­en i Chy­de­ni­us sko­la. Situ­a­tio­nen vid Chy­de­ni­us sko­la har varit lugn på måndag.

Ele­ver­na i års­kurs 3 och 4 som för­satts i karan­tän har över­gått till distans­un­der­vis­ning. Arrange­mang har gjorts för att ord­na under­vis­ning­en och skol­mål­ti­der­na under karan­tän­ti­den. I sko­lan har utförts inten­sivstäd­ning och effek­ti­ve­rad hygi­en iakt­tas under skol­da­gar­na. För sko­lans övri­ga ele­ver fort­sät­ter skol­ar­be­tet nor­malt som när­un­der­vis­ning. Situ­a­tio­nen i sin hel­het har dis­ku­te­rats med ele­ver och personal.

Under de gång­na två vec­kor­na har det kon­sta­te­rats sam­man­lagt sju coro­na­vi­russmit­tor inom Soi­tes områ­de. Under hela pan­de­min har sam­man­lagt 47 coro­na­vi­russmit­tor kon­sta­te­rats inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier