omaolo.fi Vaccinationer
09.04.2020

Påsk­ti­den under undantagsförhållandena

Vi vill påmin­na om och starkt beto­na att de gäl­lan­de anvis­ning­ar­na bör föl­jas ock­så under påsken.

  • Man bör komma ihåg skyddsavstånden och undvika besök, även om påskledigheterna erbjöd möjlighet till dem.
  • Påskhäxorna får inte gå från dörr till dörr utan påskhälsningarna bör förmedlas på distans t.ex. per telefon.
  • Man får inte samlas i grupper på över 10 personer ens utomhus, dvs. det är förbjudet att samlas kring påskbrasor. Det rekommenderas att man njuter av brasorna på distans, t.ex. från bilen.

Påsk­hel­gen för­an­le­der änd­ring­ar i öppet­ti­der­na i Soi­tes enhe­ter, och vi infor­me­rar när­ma­re om des­sa i med­de­lan­det på soite.fi.

Änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten och öppet­ti­der­na med anled­ning av coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen finns i med­de­lan­det på den­na webb­plats.

Vi har jour 24/7 som normalt.

Vi öns­kar er en trygg påsk!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier