omaolo.fi Vaccinationer
25.08.2021

Coro­na­prov­tag­ning­en är hårt belas­tad och provsva­ren dröjer

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, men provsva­ren drö­jer. Soi­tes coro­na­prov­tag­ning har varit myc­ket hårt belas­tad den senas­te tiden och ana­ly­se­ring­en av prov drö­jer där­för tyvärr i Nord­labs labo­ra­to­ri­um. För när­va­ran­de kan det ta 2–3 dagar innan provsva­ren kom­mer. Efter coro­na­prov­tag­ning ska man vara i karan­tän hem­ma tills provsva­ret kom­mit. Vi ber om tålamod.

Vi upp­ma­nar fort­fa­ran­de alla att söka sig till coro­na­prov­tag­ning utan dröjs­mål om det före­kom­mer ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

Vi ber att de som varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Om du inte har sym­tom behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Om du har ens lind­ri­ga sym­tom, bör du boka tid för coronaprovtagning.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier