omaolo.fi Vaccinationer

Psy­kisk förs­ta hjälp och råd­giv­ning för äldre

Soi­te har öpp­nat en tele­fon­lin­je för psy­kisk förs­ta hjälp. Du kan ringa num­ret om du är psy­kiskt oro­ad över coro­na­si­tu­a­tio­nen och upp­le­ver psy­kis­ka symp­tom, t.ex. ång­est, på grund av situationen. 


Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp: 06 828 7288

Öppen var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

Länk till egen­vårds­an­vis­ning: Att tole­re­ra oro och osä­ker­het med anled­ning av coronaviruset

Råd­giv­ning för äld­re om coronaviruset

På sam­ma num­mer fun­ge­rar ock­så en råd­giv­ning för äld­re om coro­na­vi­ru­set. Över 70-åri­ga äld­re kan ringa num­ret om de har frå­gor om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen. Råd­giv­nings­te­le­fo­nen för äld­re sva­rar på prak­tis­ka frå­gor om coro­na­si­tu­a­tio­nen, t.ex. “Var kan jag bestäl­la butiks­ser­vice?” eller “Hur skö­ter jag apoteksärenden?” 

Råd­giv­ning för äld­re om coro­na­vi­ru­set: 06 828 7288

Öppen var­da­gar mån-fre kl. 9–15.

På det­ta num­mer ges inga vår­dan­vis­ning­ar vid miss­tan­ke om coro­na­vi­rus­in­fek­tion eller om behand­ling – i des­sa ären­den får du hjälp av Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 som är öppen var­da­gar kl. 8–17 och under hel­ger kl. 8–16.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier