omaolo.fi Vaccinationer
24.11.2020

Rekom­men­da­tio­nen till lillajulsfirandet

På 19.11.2020 tog coro­na­be­red­skaps­grup­pen ställ­ning till lil­lajuls­fi­ran­det. Under coro­na­vi­ruspan­de­min är rekom­men­da­tio­nen att man firar på distans, använ­der ansikts­mask och iakt­tar nöd­vän­di­ga för­sik­tig­hets­åt­gär­der. Till exem­pel kan före­tag ord­na eve­ne­mang och ser­ve­ring för sin per­so­nal med hjälp av hämt- och cate­rings­er­vice vid restau­rang­er. I inled­nings­fa­sen ska man iakt­ta hygi­enan­vis­ning­ar, föl­ja maskre­kom­men­da­tio­ner och und­vi­ka onö­di­ga närkontakter.

Soi­te öns­kar en god lil­lajuls­tid med föl­jan­de anvisningar:

  • Festa endast om du är frisk - hålls hemma om du har symtom som passar in på coronaviruset
  • Begränsa antalet deltagare - vid tillställningar på under tio personer minskar spridningsrisken avsevärt
  • Handla enligt anvisningarna - försäkra dig om säkerhetsavstånd, hygienpraxis och andra försiktighetsåtgärder
  • Känn din grupp - deltagarlistor eller hjälpapplikationer hjälper om det behöver göras spårning
  • Ha roligt - vi behöver alla glädje och rekreation!
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier