omaolo.fi Vaccinationer
17.12.2020

Rekom­men­da­tio­ner för julfirandet

Det lönar sig till exem­pel att besö­ka släk­ting­ar endast om det är nöd­vän­digt.Om man ändå tän­ker träf­fa and­ra än de när­mas­te per­so­ner­na i jule­ti­der, och sär­skilt om man tän­ker träf­fa äld­re per­so­ner eller per­so­ner som annars hör till en risk­grupp, kan säker­he­ten under träf­fen ökas på många sätt. 

Om man besö­ker en nära per­son som bor på ett vård­hem eller en enhet för stött boen­de och hör till en risk­grupp är det vik­tigt att föl­ja de ans­vis­ning­ar per­so­na­len ger noggrant. 

Den egna smit­to­ris­ken kan å sin sida mins­kas genom att und­vi­ka soci­a­la kon­tak­ter före helgerna. 

Det pri­mä­ra är att kom­ma ihåg sam­ma prin­ci­per under hel­ger­na som i övrigt under coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Det vik­ti­gas­te är att iakt­ta god hand- och host­nings­hy­gi­en och för­sö­ka hål­la säker­hets­av­stån­den. Dess­utom kan man använ­da ansiktsmask.

Till prov­tag­ning ock­så i juletider

Det är vik­tigt att söka sig till prov­tag­ning ock­så under jul­hel­ger­na om man har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­rus­in­fek­tion och att i övrigt stan­na hem­ma om man har symtom.

Du kan kom­ma för coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ock­så under jule­ti­den i Soi­tes områ­de. Coro­naråd­giv­nings­te­le­fo­nen 06 828 7499 betjä­nar på söc­ken­hel­ger­na under vec­ko­slutsöp­pet­ti­der, dvs. är öppen kl. 8–16 (24–27.12 och 31.12, 1.1.2021 och 6.1.2021). Man bör söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om man har endast lind­ri­ga sym­tom som tyder på coronaviruset!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier