omaolo.fi

Bestäm­mel­ser och rekommendationer

för bas­ni­vån gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min i Soi­tes område

Har uppdaterats 19.1.2021

Soites område övergick 13.1.2021 till basnivån i fråga om coronavirusepidemin. Eftersom coronavirusläget ändå är fortfarande allvarligt i landet, har rekommendationerna inte lättats avsevärt. Rekommendationerna gäller t.o.m. söndag 14.2.2021.

RFV:s gäl­lan­de rekom­men­da­tion om sammankomster

Rekom­men­da­tio­ner­na från Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­het­grupp för covid-19

De aktuella regionala coronavirusrekommendationerna finns på denna sida och uppdateras vid behov.

Begräns­ning gäl­lan­de sammankomster

Rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de hobbyverksamhet

Offent­li­ga utrym­men som kom­mu­ner­na sva­rar för:

Utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask

I Mellersta Österbottens landskap gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 12 år:

Länkar:
Rekommendation om att använda ansiktsmask
Så här använder du ansiktsmask på korrekt sätt

Rekom­men­da­tion om distansarbete

Rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de läroanstalter

Skydd för äld­re och risk­grup­per, rekom­men­da­tion om effektivering

Rekom­men­da­tion i frå­ga om resor

Rekom­men­da­tion gäl­lan­de säsong­ar­be­ta­re som kom­mer från utlandet

Det rekom­men­de­ras att per­so­ner som har en pri­mär­sjuk­dom är försiktiga

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

Du och jag har ansvar för vår hälsa!

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier