omaolo.fi Vaccinationer

Bestäm­mel­ser och rekommendationer

Soi­tes områ­de har fast­ställts vara ett områ­de med samhällsspridning

Har upp­da­te­rats 24.1.2022

Mel­lers­ta Öster­bot­ten har 8.10.2021 över­gått till sam­hälls­sprid­nings­fa­sen när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min.

I Soi­tes områ­de gäl­ler de begräns­ning­ar av restau­rang­er­nas verk­sam­het som är i kraft i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen.

När offent­li­ga till­ställ­ning­ar ord­nas följs instruk­tio­ner­na från Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets beslut om begräns­ning­ar i området

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land för­bju­der med stöd av para­graf 58 i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar alla offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter i kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (med undan­tag för Rei­sjär­vi) enligt följande:

Beslu­tet gäl­ler 23.1.2022 – 20.2.2022.

Beslu­ten gäl­ler inte pri­va­ta till­ställ­ning­ar. Befolk­ning­en upp­ma­nas föl­ja all­män­na rekom­men­da­tio­ner med anknyt­ning till coro­nae­pi­de­min ock­så i de situ­a­tio­ner som inte omfat­tas av regi­on­för­valt­nings­ver­kets beslut.

Beslu­tet som base­rar sig på para­graf 58 d i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar gäl­ler en mängd oli­ka utrym­men för kun­der och all­män­he­ten (exem­pel­vis affä­rer, idrotts­ut­rym­men, bib­li­o­tek, musé­er och teat­rar). Enligt beslu­tet mås­te de som ansva­rar för använd­ning­en av utrym­me­na ord­na verk­sam­he­ten så att det går att för­hind­ra risk för smit­ta till följd av när­kon­takt mel­lan kun­der, de som del­tar i verk­sam­he­ten eller säll­skap. Aktö­ren kan exem­pel­vis begrän­sa anta­let kun­der, ord­na så att besö­kar­na del­tar i oli­ka omgång­ar och/eller arran­ge­ra utrym­met och pla­ce­ring­en av kund­plat­ser­na. Någ­ra krav på spe­ci­fi­ka meterav­stånd finns dock inte i beslutet.

Beslu­tet tilläm­pas inte på läro­an­stal­ters verk­sam­het, små­barnspe­da­go­gik, pro­fes­sio­nell idrott eller verk­sam­het som hör till pri­vat- eller familjelivet.

Beslu­tet gäl­ler obe­ro­en­de av kun­dan­tal utrym­men som används för idrotts‑, motions‑, nöjes- och rekre­a­tions­verk­sam­het, såsom gym, utrym­men för inom­husid­rott och all­män­na bastur. För övri­ga utrym­men ska beslu­tet iakt­tas om det är frå­ga om ett utrym­me inom­hus för mer än 10 per­so­ner eller ett utrym­me utom­hus för mer än 50 personer.

Beslu­tet om använd­ning­en av utrym­men gäl­ler ock­så exem­pel­vis barns och ung­as hob­by­verk­sam­het. Beslu­tet för­hind­rar inte hob­byut­öv­ning, utan verk­sam­he­ten kan fort­fa­ran­de ord­nas genom öka­de häl­so­sä­ker­hets­åt­gär­der. Ett sätt att för­hind­ra smit­ta som aktö­rer­na kan över­vä­ga är att exem­pel­vis begrän­sa för­äld­rar­nas vis­tel­se i bar­nens hobbyutrymmen.

En aktör mås­te utar­be­ta en skrift­lig plan för vil­ka åtgär­der den vid­tar för att för­hind­ra smitt­ris­ken till följd av när­kon­tak­ter mel­lan kun­der­na eller del­ta­gar­na. Om aktö­ren krä­ver att kun­der­na eller de som del­tar i verk­sam­he­ten ska upp­vi­sa coro­na­pass ska även det­ta anteck­nas i pla­nen. Pla­nen ska hål­las fram­lagd så att kun­der­na och de som del­tar i verk­sam­he­ten kan se den.

En verk­sam­hets­ut­ö­va­re kan för­ut­sät­ta att kun­der och del­ta­ga­re upp­vi­sar coro­na­pass. Begräns­ning­ar­na kan emel­ler­tid inte kring­gås genom använd­ning av coro­na­pass, utan den som dis­po­ne­rar över utrym­me­na eller verk­sam­hets­ut­ö­va­ren mås­te iakt­ta gäl­lan­de begränsningar.

Mer infor­ma­tion i Regi­on­för­valt­nings­ver­kets press­med­de­lan­de.

Mer infor­ma­tion och svar på van­li­ga frå­gor om coro­na­vi­ru­set finns på Regi­on­för­valt­nings­ver­kets webb­plats.

Rekom­men­da­tio­ner­na från Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­het­grupp för covid-19

De aktu­el­la regi­o­na­la coro­na­vi­rus­re­kom­men­da­tio­ner­na finns på den­na sida och upp­da­te­ras vid behov. 

De som ord­nar till­ställ­ning­ar ansva­rar själ­va för för­sik­tig­hets­åt­gär­der­na och deltagarantalet.

Rekom­men­da­tio­ner i frå­ga om pri­va­ta sam­man­koms­ter och hobbyverksamhet

Rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask

I Soi­tes områ­de råder en omfat­tan­de rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för alla per­so­ner som är över 12 år gam­la, ock­så för dem som vaccinerats:

Län­kar:
Rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask i områ­det.
Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt

Coro­na­sä­ker­het på arbetsplatser

Skydd för äld­re och risk­grup­per, rekom­men­da­tion om effektivering

Rekom­men­da­tion i frå­ga om resor

Instruk­tion för per­so­ner som kom­mer från utlandet

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

Du och jag har ansvar för vår hälsa!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier