omaolo.fi Vaccinationer

Bestäm­mel­ser och rekommendationer

för bas­ni­vån gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min i Soi­tes område

Har upp­da­te­rats 23.6.2021

Mel­lers­ta Öster­bot­ten har 16.6.2021 över­gått till bas­ni­vån när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min.

I områ­det finns inga gäl­lan­de begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter före­skriv­na av Regionförvaltningsverket

När offent­li­ga till­ställ­ning­ar ord­nas följs instruk­tio­ner­na från Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:

Rekom­men­da­tio­ner­na från Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­het­grupp för covid-19 från och med 23.6.2021

De aktu­el­la regi­o­na­la coro­na­vi­rus­re­kom­men­da­tio­ner­na finns på den­na sida och upp­da­te­ras vid behov. 

De som ord­nar sam­man­koms­ter ansva­rar själ­va för för­sik­tig­hets­åt­gär­der­na och deltagarantalet.

Rekom­men­da­tio­ner i frå­ga om pri­va­ta sam­man­koms­ter och hobbyverksamhet

Rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för alla per­so­ner som är över 12 år gam­la, ock­så för dem som vaccinerats:

Län­kar:
Rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask i områ­det.
Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt

Coro­na­sä­ker­het på arbetsplatser

Skydd för äld­re och risk­grup­per, rekom­men­da­tion om effektivering

Rekom­men­da­tion i frå­ga om resor

Instruk­tion för per­so­ner som kom­mer från utlandet

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

Du och jag har ansvar för vår hälsa!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier