omaolo.fi Vaccinationer

Bestäm­mel­ser och rekommendationer

för bas­ni­vån gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min i Soi­tes område

Har upp­da­te­rats 8.4.2021

Soi­tes områ­de över­gick 13.1.2021 till bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Eftersom coro­na­vi­rus­lä­get ändå är fort­fa­ran­de all­var­ligt i lan­det, har rekom­men­da­tio­ner­na inte lät­tats avse­värt. Rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 30.4.2021.

RFV:s gäl­lan­de rekom­men­da­tion om sammankomster

Rekom­men­da­tio­ner­na från Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­het­grupp för covid-19

De aktu­el­la regi­o­na­la coro­na­vi­rus­re­kom­men­da­tio­ner­na finns på den­na sida och upp­da­te­ras vid behov.

Begräns­ning gäl­lan­de sammankomster

Rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de hobbyverksamhet

Offent­li­ga utrym­men som kom­mu­ner­na sva­rar för:

Utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask

I Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 12 år:

Län­kar:
Rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask
Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt

Rekom­men­da­tion om distansarbete

Rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de läroanstalter

Skydd för äld­re och risk­grup­per, rekom­men­da­tion om effektivering

Rekom­men­da­tion i frå­ga om resor

Rekom­men­da­tion gäl­lan­de säsong­ar­be­ta­re som kom­mer från utlandet

Det rekom­men­de­ras att per­so­ner som har en pri­mär­sjuk­dom är försiktiga

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset

Du och jag har ansvar för vår hälsa!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier