omaolo.fi Vaccinationer
02.12.2020

Rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes områ­de när coro­na­vi­ru­se­pi­de­min är i acce­le­ra­tions­fa­sen — RFV för­bju­der sam­man­koms­ter på över 20 personer

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade sam­man­trä­de ons­dag 2.12.2020 och fast­ställ­de de rikt­lin­jer som sta­ka­des ut vid myn­dig­hets­grup­pens extra sam­man­trä­de sön­dag 29.11.2020 när det gäl­ler rekom­men­da­tio­ner för acce­le­ra­tions­fa­sen i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. I Soi­te gäl­ler fort­fa­ran­de den tidi­ga­re rekom­men­da­tio­nen om att sam­man­koms­ter på över 20 per­so­ner inte bör ord­nas och att hob­by­verk­sam­he­ten för vux­na avbryts t.o.m. 21.12.2020. 

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket (RFV) har 1.12.2020 skärpt begräns­ning­ar­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter på coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins bas­ni­vå, i acce­le­ra­tions­fa­sen och i sprid­nings­fa­sen. När Mel­lers­ta Öster­bot­ten är i acce­le­ra­tions­fa­sen är pub­li­ka eve­ne­mang på över 20 per­so­ner för­bjud­na. Den skärp­ta begräns­ning­en behövs för att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spri­das mer vid­sträckt, för att skyd­da risk­grup­per och för att tryg­ga bär­kraf­ten inom häl­so- och sjuk­vår­den. Bestäm­mel­sen gäl­ler under peri­o­den 2.12 — 21.12.2020. Läs mera i RFV:s med­de­lan­de.

De som arran­ge­rar till­ställ­ning­ar ansva­rar själv för säker­hets­åt­gär­der­na och del­ta­garan­ta­let. Pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na sam­man­koms­ter kan arran­ge­ras inom­hus och i begrän­sa­de utrym­men utom­hus om man föl­jer THL:s och Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets hygi­en- och säker­hets­an­vis­ning och föl­jer begräns­ning­ar­na i frå­ga om deltagarantal.

De pre­ci­se­ra­de rekom­men­da­tio­ner­na som gäl­ler under coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/suositukset/

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med en tidi­ga­re smitt­ked­ja och inga nya per­so­ner har expo­ne­rats. Tre per­so­ner som smit­tats med coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 138 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier