omaolo.fi Vaccinationer
18.05.2021

Rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter skärps i Soi­tes område

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte tis­dag 18.5.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Soi­tes områ­de är i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och där­för skärp­te myn­dig­hets­grup­pen de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter: inom­hus 6 per­so­ner och utom­hus 10 personer.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är 160/100 000 invå­na­re för 14 dagar i Soi­tes områ­de (läget 17.5.2021). För när­va­ran­de är en stor del, det vill säga 2/3 av de smit­ta­de barn och unga. 2,9 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Unge­fär 70 % av smit­tor­na som kon­sta­te­rats den senas­te tiden har kun­nat spå­ras på indi­vid­ni­vå och unge­fär 90 % av smit­tor­na kan i frå­ga om smitt­käl­la spå­ras till en lokal eller ett eve­ne­mang. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de är i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na mås­te upp­da­te­ras så att de mot­sva­rar den­na fas. Föl­jan­de änd­ring­ar görs i rekommendationerna:

  • Det rekommenderas att privata sammankomster på över sex personer inte ordnas inomhus. Vid privata sammankomster utomhus är rekommendationen högst tio personer. Säkerhetsavstånd bör hållas också utomhus.
  • Simhallar, badanläggningar och offentliga bastur stängs.
  • Ungdomslokaler, bibliotek, gym som kommunerna upprätthåller och andra motsvarande funktioner stängs.
  • Muséer och teatrar kan hållas öppna med särskilda arrangemang om RFV:s gällande begränsningar gällande sammankomster följs.

De nya rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler 19.5 — 1.6.2021. Om coro­na­vi­rus­lä­get bör­jar lug­na ner sig i områ­det är det möj­ligt att rekom­men­da­tio­ner kan lät­tas före vårens exa­mens­fes­ter. Vi hop­pas att var och en föl­jer rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hygi­enan­vis­ning­ar­na i frå­ga om före­byg­gan­det av smit­tor omsorgs­fullt. Det är nu ytterst vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd på två meter och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör undvikas!

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 har föl­jan­de möte fre­dag 21.5.2021.

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier