omaolo.fi Vaccinationer
20.01.2021

Risk för coro­na­vi­rus­smit­ta vid trav­täv­ling i Kaust­by 18.1.2021

Till coro­na­vi­russmit­tor­na som kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de de senas­te dagar­na hör en risk för expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set vid en trav­täv­ling i Kaust­by på mån­dags­kväl­len 18.1.2021. Det är frå­ga om trav­täv­ling­en som bör­ja­de kl. 18.

Vi ber att de som varit med och täv­lat och de som varit med som funk­tio­nä­rer föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. På grund av begräns­ning­ar­na i frå­ga om sam­man­koms­ter har ing­en publik varit på plats.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Det är vik­tigt att söka sig till prov­tag­ning ock­så om man bara har lind­ri­ga symtom!

Elektro­nisk kontakt:

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv. Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Kon­takt per telefon:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier