omaolo.fi Vaccinationer
13.10.2021

Soi­te fort­sät­ter i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen — rekom­men­da­tio­nen om distans­ar­be­te och den omfat­tan­de rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker gäl­ler fortfarande

MEDDELANDE 13.10.2021

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 13.10.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de. Soi­tes områ­de fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins sam­hälls­sprid­nings­fas. I områ­det rekom­men­de­ras att möj­lig­he­ter till distans­ar­be­te utnytt­jas. Den omfat­tan­de rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker gäl­ler tills vidare.

Epi­de­mi­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i områ­det. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 123/100 000 invå­na­re under 14 dagar. Det har hit­tills kon­sta­te­rats 26 nya coro­na­vi­russmit­tor under den här vec­kan. I prov­tag­ning­en har anta­let coro­na­vi­rus­tes­ter ökat och för­ra vec­kan togs sam­man­lagt 1 389 prov av vil­ka 4,1 % var posi­ti­va. Fem pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Smit­tor före­kom­mer mest bland 10–19-åringar och näst mest hos under tio­å­ring­ar samt i ålders­grup­pen 30–39-åringar. Genom­snitts­ål­dern för dem som smit­tats är för när­va­ran­de 33 år. Störs­ta delen av de smit­ta­de har bli­vit smit­ta­de i familjekretsen.

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir i huvud­sak oför­änd­ra­de. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Myn­dig­hets­grup­pen dis­ku­te­ra­de rekom­men­da­tio­nen om distans­ar­be­te och den regi­o­na­la omfat­tan­de rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker. När det gäl­ler distans­ar­be­te rekom­men­de­ras för arbets­gi­va­re att en s.k. hybrid­mo­dell utnytt­jas på arbets­plat­ser, dvs. att en del av arbe­tet görs tur­vis på distans om möj­ligt, så att bara en del av per­so­na­len är sam­ti­digt när­va­ran­de på arbets­plat­sen. Rekom­men­da­tio­nen om distans­ar­be­te gäl­ler t.o.m. 31.10.2021 i Soi­tes områ­de. För arbets­plat­ser rekom­men­de­ras dess­utom att pau­ser hålls i mind­re grup­per, att säker­hets­av­stånd hålls och att möten hålls på ett coro­na­sä­kert sätt.

Den omfat­tan­de rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask för­blir i kraft i Soi­tes områ­de och gäl­ler tills vida­re. Rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask gäl­ler allt­så fort­fa­ran­de ock­så i sko­lor­na och vid läro­in­rätt­ning­ar­na i områ­det. Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för alla per­so­ner som är över 12 år gam­la, ock­så för dem som vaccinerats:

  • i offentliga lokaler som t.ex. affärer och andra ställen utanför hemmet
  • i högstadierna i området (årskurserna 7-9)
  • vid läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt vid högskolor och universitet i området
  • i kollektivtrafiken, vid skoltransporter och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
  • när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland
  • Användning av ansiktsmask rekommenderas också i andra situationer både inom- och utomhus när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner om att man inte bör röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion. Rekom­men­da­tio­nen är att ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som endast vac­ci­ne­rats en gång söker sig utan dröjs­mål till coro­na­prov­tag­ning ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom på luftvägsinfektion.

Vi rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att sam­man­koms­ter und­viks, att man föl­jer hygi­enan­vis­ning­ar­na för att före­byg­ga smit­ta och att man använ­der ansikts­mask i enlig­het med de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na.

Vi rekom­men­de­rar starkt en full­stän­dig coro­na­vac­ci­na­tions­se­rie eftersom det är svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Sam­häl­let öpp­nas upp, och begräns­ning­ar­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­se­pi­de­min kom­mer att avskaf­fas natio­nellt, men coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na. Vac­ci­ner­nas effekt syns tyd­ligt i det nuva­ran­de epi­de­mi­lä­get, för smit­tor­na är kon­cen­tre­ra­de till ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen.  Det är klart tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Ris­ker­na med vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men. Länk: Infor­ma­tion om coronavirusvacciner

I Soi­tes områ­de har tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Walk-in-dagar­nas tid­ta­bell finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 20.10.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier