omaolo.fi Vaccinationer
21.08.2021

Sex nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Soi­tes område

Sex nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de. En del av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan var i karan­tän, men bland fal­len finns ock­så smit­tor som fort­fa­ran­de utreds.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

  • tis 17.8 kl. 15.00-15.30 Kungs Kitchen, Karleby

Vi ber att de som varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats föl­jer med sina sym­tom och söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ock­så om de bara har lind­ri­ga sym­tom. Om du inte har sym­tom behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Om du har ens lind­ri­ga sym­tom, bör du boka tid för coronaprovtagning.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier