omaolo.fi Vaccinationer
13.08.2021

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Tyvärr är Soi­tes smitt­spår­ning för hårt belas­tad och kan inte dag­li­gen ringa upper per­so­ner som redan är i karan­tän. Vi ber dem som är i karan­tän att ringa coro­naråd­giv­nings­num­ret 06 828 7499 om de får sym­tom under karan­tä­nen. Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, ring jour­hjälps­num­ret 116 117.

Under karan­tä­nen kan du ock­så upp­da­te­ra dina sym­tom dag­li­gen i mobi­lap­pli­ka­tio­nen Bud­dyCa­re som ock­så läm­par sig för upp­följ­ning i hem­met. Mobi­lap­pli­ka­tio­nen under­lät­tar vård­per­so­na­lens arbe­te i Soi­te genom att auto­ma­ti­se­ra sam­lan­det av symtominformation.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

  • tis 10.8 kl. 16.30-18.00 Kippari hall, Karleby
  • tis 10.8 kl. 8.30-9.30 Lidl, centrum av Karleby
  • tis 10.8 kl. 12-13 Apotek Tjärhovet, Karleby
  • tis 10.8 kl. 15-16 Prisma, Karleby

Länk: lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coronaviruswebbplats

Vi ber att de som varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats föl­jer med sina sym­tom och söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ock­så om de bara har lind­ri­ga sym­tom. Om du inte har sym­tom behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Om du har ens lind­ri­ga sym­tom, bör du boka tid för coronaprovtagning.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla 12–15 år gam­la ung­do­mar i områ­det enligt den riksom­fat­tan­de för­ord­ning­en. En coro­na­vac­ci­na­tion kan allt­så nu fås av alla per­so­ner i områ­det som är över 12 år gamla.

Näs­ta vec­ka ord­nas vac­ci­na­tions­da­gar utan tidsbokning:

  • tis 17.8 kl. 16-20 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
  • ons 18.8 kl. 14-16 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8)
  • lör 21.8 kl. 9-15 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
  • lör 21.8 kl. 8.30-18 Kannus församlingshem (Valtakatu 20, Kannus)
  • lör 21.8 kl. 9-19 Perho ådals vaccinationscentral (Passelis fastighet, Kirkkotanhua 1, Vetil)

Under en vac­ci­na­tions­dag utan tids­bok­ning kan du kom­ma till din förs­ta coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar dig bäst. Vac­ci­na­tions­da­gar­na utan tids­bok­ning gäl­ler endast den förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för den and­ra vac­cin­do­sen ges i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

 När det gäl­ler and­ra dagar kan vac­ci­na­tions­tid bokas elektro­niskt eller per tele­fon. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på web­ben i Egen­vårds­tjäns­ten: https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tele­fon­bok­ning på num­ret 06 828 7488 är öppen tis­da­gar kl. 12–15. Tids­bok­ning per tele­fon för 12–15-åringar är öppen på sam­ma num­mer mån­dag 16.8 kl. 15–20.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier