omaolo.fi Vaccinationer
22.11.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 22.11.2021

Smitt­lä­get

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de trots att man kan mär­ka av en minsk­ning i frå­ga om anta­let smit­ta­de och inci­den­sta­let. Under för­ra vec­kan (vec­ka 46) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 87 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Det togs unge­fär 1 570 coro­na­vi­rus­prov för­ra vec­kan. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 5,5 %. 80 % av smitt­ked­jor­na kun­de spåras.

66 % av smit­tor­na kon­sta­te­ra­des hos ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner eller hos per­so­ner med en ofull­stän­dig vac­ci­na­tions­se­rie. En tred­je­del av smit­tor­na kon­sta­te­ra­des hos per­so­ner som vac­ci­ne­rats två gång­er. Mer­par­ten av des­sa var smit­tor inom famil­jen. Man kan få en coro­na­vi­rus­smit­ta trots två vac­ci­na­tio­ner om man är länge i kon­takt med en per­son som insjuk­nat i sjuk­do­men. Ock­så äld­re per­so­ner och per­so­ner som har en pri­mär­sjuk­dom och vars vac­cin­svar har för­säm­rats har bli­vit smit­ta­de trots två vac­ci­na­tio­ner. De som insjuk­nar i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men trots två vac­ci­na­tio­ner har i huvud­sak en lind­rig form av sjukdomen. 

Nio pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. De som har coro­na­vi­rus­sjuk­do­men har iso­le­rats och vår­das åtskilt från and­ra patienter.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Smittor förra veckan: 87 (för en vecka sedan 107)
 • I sjukhusvård: 9 coronaviruspatienter
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 194 (för en vecka sedan 237)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 251 (för en vecka sedan 306)
 • 5,5 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan 5,5 %)
 • Sedan pandemin började har sammanlagt sex dödsfall varit förknippade med coronavirussjukdomen i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.
 • Coronaepidemins status i Mellersta Österbotten: ett område med samhällsspridning

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats! Man kan ha expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen:

 • 15 - 18.11 Lahjaana, Kelviå
 • 18.11 kl. 15.00-15.30 Yläpub, Karleby

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/

Det vik­ti­gas­te är att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set och att söka sig till vac­ci­na­tion om man ännu inte vac­ci­ne­rat sig. De regi­o­na­la coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

En per­son som fått två vac­cin­do­ser ska söka sig till test om hen expo­ne­rats för ett fast­ställt coro­na­vi­rus­fall och får sym­tom eller om hen har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion och hör till en risk­grupp eller arbe­tar inom soci­al- och hälsovården.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Dess­utom har influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner­na kom­mit bra i gång. Om man vill kan man få influ­ensa­vac­ci­net i sam­band med en coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion ifall man hör till mål­grup­pen för influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner. Mer infor­ma­tion om influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner finns på Soi­tes webb­plats.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har nu upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 88,6 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Soi­tes områ­de nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 82,4 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler den tred­je vac­cin­do­sen pågår vac­ci­na­tio­ner­na, och hit­tills har 5,7 % av över 12 år gam­la per­so­ner getts en tred­je dos.

Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Alla per­so­ner som fyllt 60 år samt per­so­ner som fyllt 12 år och hör till risk­grupp 1 eller 2 kan söka sig till Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­le för att få sin tred­je vac­cin­dos om det gått minst sex måna­der sedan den and­ra coro­na­vac­cin­do­sen. Vac­ci­na­tions­upp­gif­ter­na kon­trol­le­ras vid vac­ci­na­tions­stäl­let och om det inte gått sex måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen kan den tred­je dosen inte ännu ges. En tred­je vac­cin­dos erbjuds fort­fa­ran­de ock­så per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar som fyllt 12 år och soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal som fick sina förs­ta vac­cin­do­ser med ett kort inter­vall på 3–4 vec­kor i bör­jan av året.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner är i tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra eller tred­je vaccindos.Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan:

 • 22 - 25.11 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer.
 • 23.11 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral, Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 24.11 kl. 9-19.30 Perho ådals vaccinationscentral, Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 25.11 kl. 9-19 Perho hälsocentral (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer.
 • 25.11 kl. 9-15.45 Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1). Vaccinet: Pfizer.
 • 25.11 kl. 8.30-15 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vaccinet: Pfizer.
 • 25.11 kl. 16-20 Lestijärvi hälsostation (Niemeläntie 3A) Vaccinet: Pfizer.
 • 26.11 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer och Moderna.
 • 26.11 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 26.11 kl. 8.30-15 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vaccinet: Pfizer.

Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan boka tid till vac­ci­na­tion ock­så via din egen hälsocentral.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier