omaolo.fi Vaccinationer

Situ­a­tions­bil­den

Vi upp­da­te­rar talen i situ­a­tions­bil­den en gång per vec­ka på mån­da­gar. Då upp­da­te­ras ock­så coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren. Nyc­kel­ta­len för det regi­o­na­la smitt­lä­get finns ock­så i Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:s coronakar­ta.

Infor­ma­tio­nen har upp­da­te­rats 25.10.2021

Länk: Even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser för coronaviruset

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na:

Just nu är befolk­ning­ens coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner i gång för:

Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes område

Länk: en omfat­tan­de lis­ta över rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes område

När offent­li­ga till­ställ­ning­ar arran­ge­ras följs instruk­tio­ner­na från Under­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL samt Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets styr­nings­brev. Till exem­pel till­ställ­ningar till vil­ka man säl­jer inträ­des­bil­jet­ter är såda­na vid vil­ka Regi­on­för­valt­nings­ver­kets och Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets rikt­lin­jer ska beaktas.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grup­pens rekommendationer:

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier