omaolo.fi Vaccinationer

Situ­a­tions­bil­den

Har upp­da­te­rats 30.7.2021

I juli upp­da­te­ras situ­a­tions­bil­den på mån­da­gar. Vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­lä­get utan­för den­na pla­ne­ra­de tid­ta­bell endast om situ­a­tions­bil­den för­änd­ras väsentligt.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na:

Just nu är befolk­ning­ens coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner i gång för:

Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes område

Länk: en omfat­tan­de lis­ta över rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes område

I områ­det finns inga gäl­lan­de begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter före­skriv­na av Regionförvaltningsverket

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grup­pens rekommendationer:

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier