omaolo.fi Vaccinationer

Situ­a­tions­bil­den

Vi upp­da­te­rar talen i situ­a­tions­bil­den en gång per vec­ka på mån­da­gar. Då upp­da­te­ras ock­så coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren. Nyc­kel­ta­len för det regi­o­na­la smitt­lä­get finns ock­så på Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL:s coronakar­ta.

Infor­ma­tio­nen har upp­da­te­rats 16.5.2022

  1. Antalet smittor förra veckan: 272 (mer information i meddelandet)
  2. I sjukhusvård: 10 patienter med coronavirusinfektion
  3. Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 585
  4. Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 756
  5. 29 % av coronavirustesterna är positiva
  6. Smittkedjornas spårbarhetsprocent beräknas inte längre
  7. Sammanlagt 25 dödsfall som är förknippade med coronavirussjukdom sedan pandemin började i Soites område

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na:

Tids­bok­ning, walk-in dagar och mer infor­ma­tion om coronavirusvacciner

Soi­tes coronavaccinationsmätare

Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes område

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier