omaolo.fi Vaccinationer

Situ­a­tions­bil­den

Har upp­da­te­rats 14.4.2021

Epi­de­mins fas i Mel­lers­ta Öster­bot­ten: bas­ni­vån.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na:

Bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner i Soi­tes område

Länk: en omfat­tan­de lis­ta över rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes område

Regi­on­för­valt­nings­ver­kets gäl­lan­de före­skrift om sammankomster:

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grup­pens rekommendationer:

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier