omaolo.fi Vaccinationer
10.05.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 10.5.2021

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi infor­me­rat om de senas­te dagar­na och som star­ta­de från en förs­ta maj-brunch. Smitt­ked­jan har lett till fle­ra fort­sat­ta smit­tor och Soi­tes per­so­nal gör sitt bäs­ta för att utre­da de fort­sat­ta smitt­ked­jor­na och för att kart­läg­ga de per­so­ner som expo­ne­rats för viru­set. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 20 coro­na­vi­russmit­tor i den­na smittkedja.

Lis­tan över plat­ser där expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set kan ha skett kom­plet­te­ras med nya platser:

 • fre 7.5 kl. 8-16 Rengasmarket, Karleby
 • tors 6.5.2021 ca kl. 6.50-7.30 Osmo Aho Oy:s busstur Kaustby – Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus)
 • tors 6.5.2021 ca kl. 13.45-14.30 Osmo Aho Oy:s busstur Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus) - Kaustby
 • tors 6.5.2021 ca kl. 15.10-16.10 Osmo Aho Oy:s busstur Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus) - Kaustby
 • fre 7.5.2021 ca kl. 6.50-7.30 Osmo Aho Oy:s busstur Kaustby – Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus)
 • fre 7.5.2021 ca kl. 12.00-12.45 Osmo Aho Oy:s busstur Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus) - Kaustby
 • fre 7.5.2021 kl. 10-11 Brandsäkerhetsövning i Kaustby (ordnades av Alholmens Kraft Oy)

Alla plat­ser där mass­ex­po­ne­ring för coro­na­vi­ru­set kan ha skett listas i situ­a­tions­bil­den för Soi­tes områ­de. Vi ber att de som varit på de ovan­nämn­da plat­ser­na föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Det för­säm­ra­de coro­na­vi­rus­lä­get har ock­så lett till rus­ning i Soi­tes coro­naråd­giv­nings- och tids­bok­nings­num­mer. Vi rekom­men­de­rar att den elektro­nis­ka Omaolo-tjäns­ten utnytt­jas för sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­in­fek­tion samt för tids­bok­ning till coro­na­prov­tag­ning. Via Omaolo kan du allt­så boka tid till Soi­tes coro­na­prov­tag­ning om sym­tom­be­döm­ning­en rekom­men­de­rar ett coronavirusprov.

Soi­te har som för­sik­tig­hets­åt­gärd ord­nat möj­lig­het för stu­de­ran­de vid yrkes­in­sti­tu­tet i Kar­le­by att kom­ma på coro­na­vi­rus­prov­tag­ning med låg tröskel.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 21
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 27.1
 • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 1,2 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 18 togs det 1 616 coronavirusprov i Soite.
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har möte ons­dag 12.5.2021 för att göra en bedöm­ning av det regi­o­na­la läget och de regi­o­na­la begräns­ning­ar­na och rekommendationerna.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats avse­värt i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. Det är nu ytterst vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd på två meter och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör und­vi­kas! Hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­det av coro­na­vi­ru­set ska föl­jas. Länk: de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 55 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 11.5.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Det kom­mer cir­ka 2 000 vac­cin­do­ser till Soi­tes tids­bok­ning tis­dag 11.5.2021. Anta­let per­so­ner som i det här ske­det har rätt till vac­ci­na­tion i Soi­tes områ­de är unge­fär 5 000.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 39 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 92 % av över 70 år gam­la per­so­ner har fått sin förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes områ­de. 4 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. I coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren finns nu en egen rad för var­je ålders­grupp och sta­tisti­ken i frå­ga om risk­grup­per­na 1 och 2 ingår i ålder­grup­per­nas siffror.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Testre­sul­ta­tet från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning­en kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier