omaolo.fi Vaccinationer
10.01.2022

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 10.1.2022

Smitt­lä­get

Anta­let coro­na­vi­russmit­tor har ökat avse­värt i Soi­tes områ­de. Under för­ra vec­kan (vec­ka 1) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 321 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. För­ra vec­kan togs det unge­fär 2 200 coro­na­vi­rus­prov. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 14,6 %. En pati­ent vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus, men belast­ning­en på sjuk­hu­set har ökat på grund av and­ra infek­tions­sjuk­do­mar som t.ex. RS-viru­set (RSV).

Det har gjorts änd­ring­ar i Soi­tes smitt­spår­ning på grund av att anta­let smit­tor ökat avse­värt, och de som insjuk­nar kon­tak­tas inte per tele­fon utan de skic­kas ett sms. Sms:et inne­hål­ler en kort instruk­tion. De som insjuk­nat bör hand­la enligt den instruk­tion som finns i sms:et. De som smit­tats ska und­vi­ka när­kon­takt med and­ra män­ni­skor i minst tio dagar. Per­so­ner med lind­ri­ga sym­tom behö­ver inte vara i kon­takt med Soi­tes infek­tions­en­het efter det om de har två sym­tom­fria dagar innan iso­le­ring­en tar slut.

Alla egen­vårds­san­vis­ning­ar, anvis­ning­ar för iso­le­ring och anvis­ning­ar för vård av en per­son som insjuk­nat finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/egenvard-av-coronavirussjukdomen-hemma/

För att mini­me­ra ris­ken för smit­ta är det vik­tigt att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na i frå­ga om coro­na­vi­ru­set, dvs. att tvät­ta hän­der­na, använ­da ansikts­mask och hål­la säkerhetsavstånd.

I Soi­te invän­tas even­tu­el­la tilläggs­in­struk­tio­ner från Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et, Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL och Regi­on­för­valt­nings­ver­ket. Efter det pre­ci­se­ras nöd­vän­di­ga anvis­ning­ar och rekom­men­da­tio­ner i områ­det. De regi­o­na­la coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Den dag­li­ga coro­na­vi­rus­sta­tisti­ken om coro­na­vi­rus­fall enligt hem­kom­mun finns på THL:s coronakar­ta.

Det är sär­skilt vik­tigt att ta coro­na­vac­ci­net nu när omikronva­ri­an­ten som sprids effek­tivt finns i områ­det, för vac­ci­net skyd­dar sär­skilt mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form. Vän­li­gen sök dig till vac­ci­na­tion sna­rast möj­ligt om du ännu inte alls vac­ci­ne­rat dig eller om du inte har fått boosterdoserna.

Dess­utom bör sär­skilt per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Smittor förra veckan: 321 (för en vecka sedan 190)
 • I sjukhusvård: 1 coronaviruspatient
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 511 (för en vecka sedan 294)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 650 (för en vecka sedan 380)
 • 14,6 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan 11,4 %)
 • Sedan pandemin började har sammanlagt åtta dödsfall varit förknippade med coronavirussjukdomen i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.
 • Coronaepidemins status i Mellersta Österbotten: ett område med samhällsspridning

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner ges enligt det följande:

 • Coronavaccinationerna är i gång för alla över 5 år gamla invånare i Soites område. Den andra vaccindosen kan tas om det gått minst sex veckor sedan den första vaccindosen.
 • Alla som fyllt 60 år och personer som fyllt 18 år och hör till en medicinsk riskgrupp kan få sin tredje dos om det gått minst tre månader sedan den andra vaccinationen.
 • Alla under 60 år gamla personer (18-59-åringar) har möjlighet att få sin tredje dos om det gått minst fyra månader sedan den andra vaccinationen.
 • En tredje vaccindos ges också personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst två månader sedan den andra dosen.
 • En fjärde vaccindos ges personer som fyllt 12 år och som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar om det gått minst tre månader sedan den tredje dosen.
 • För 5-11-åriga barn ordnas coronavaccinationer enligt tidsbokning vid Soites vaccinationscentraler i Karleby och Kannus i januari 2022. Tid bokas elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi. Mer vaccinationstider läggs till i den elektroniska tidsbokningen under denna vecka. För 5-11-åriga barn ordnas dessutom en walk-in-eftermiddag på Soites barnsjukhus tisdag 18.1 kl. 16-19.

För när­va­ran­de har en stor grupp män­ni­skor rätt till en tred­je dos, vil­ket kan orsa­ka rus­ning vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na, sär­skilt på för­mid­da­gar­na. Vi rekom­men­de­rar att hela vac­ci­na­tions­da­gen utnytt­jas för att und­vi­ka rusning.

Förs­ta vac­cin­do­ser ges natur­ligt­vis ock­så fort­fa­ran­de och vi upp­ma­nar dem som inte har något vac­ci­na­tions­skydd alls att söka sig till vac­ci­na­tion. Coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na och det är myc­ket svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Det är klart tryg­ga­re att möta coro­na­vi­ru­set om man är vaccinerad.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har nu upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 89,5 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Soi­tes områ­de nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 85,6 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. 39,9 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin tred­je vac­cin­dos. För­ra vec­kan (vec­ka 1) gavs det flest vac­ci­ner i ålders­grup­pen 40–50-åringar. Ålders­grup­pens andel av alla vac­ci­ne­ra­de var 55 %. Av de doser som gavs var störs­ta delen tred­je doser.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner lig­ger i tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra, tred­je eller fjär­de vaccindos.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan:

 • 10-14.1 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 10.1 kl. 15-19 Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1). Vaccinet: Pfizer.
 • 11.1 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral, Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 12.1 kl. 9-15.30 Halso hälsostation (Kauppisentie 12). Vaccinet: Moderna.
 • 12.1 kl. 16-19.30 Perho ådals vaccinationscentral Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 12.1 kl. 9-16 Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 13.1 kl. 8.30-15.30 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 13.1 kl. 9-16 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 13.1 kl. 9-19.30 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 14.1 kl. 8.30-15 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • 14.1 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral, Passeli (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • 15.1 kl. 9-15.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.

Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på num­ret 06 828 7488. Tele­fon­tid mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14. Du kan ock­så boka tid till vac­ci­na­tion via din egen hälsocentral.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier