omaolo.fi Vaccinationer
11.10.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den 11.10.2021 — coro­na­vi­rus­lä­get fort­fa­ran­de oro­väc­kan­de i Soi­tes område

Smitt­lä­get

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de oro­väc­kan­de i Soi­tes områ­de. Under för­ra vec­kan (vec­ka 40) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 57 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Störs­ta delen av de smit­ta­de var ovac­ci­ne­ra­de eller hade en ofull­stän­dig vaccinationsserie.

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer i huvud­sak hos unga per­so­ner: mest i ålders­grup­pen 10–19-åringar. Genom­snitts­ål­dern för dem som smit­tats är för när­va­ran­de 33 år. Störs­ta delen av de smit­ta­de hade smit­tats i famil­jekret­sen, och 45 % av smit­tor­na kon­sta­te­ra­des hos per­so­ner som redan var i karantän.

Det togs sam­man­lagt 1 389 coro­na­vi­rus­prov föra vec­kan. Ande­len posi­ti­va coro­na­vi­rus­prov har sti­git till 4,1 procent.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Smittor förra veckan: 57 (för en vecka sedan 41)
 • I sjukhusvård: 6 coronaviruspatienter
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 98 (för en vecka sedan 64)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 127 (för en vecka sedan 83)
 • 4,1 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan 3,7 %)
 • Smittkedjornas spårbarhet är 85 %

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats! Man kan ha expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen:

 • 4.10 kl. 18-20 badcentret Vesiveijari, Karleby
 • 6.10 kl. 12.30-13.30 Hesburger i centrum av Karleby
 • 7.10 kl. 11.00-12.00 Lidl i centrum av Karleby                 
 • 7.10 kl. 17-17.30 Minimani, Karleby
 • 8.10 kl. 18-19 Kotipizza Minimani, Karleby
 • 7-8.10  Automaa, Karleby

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/

Beho­vet av avdel­nings­vård har mins­kat när det gäl­ler pati­en­ter med covid-19 och för när­va­ran­de vår­das sex coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Pati­ent­platslä­get har kun­nat skö­tas genom inter­na arrange­mang på cen­tral­sjuk­hu­set och coro­na­vi­rus­lä­get har ing­en avse­värd inver­kan på till­gång­en till vård.

Soi­tes områ­de över­gick på fre­dag till sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na änd­ras inte i det här ske­det och det är nu sär­skilt vik­tigt att fäs­ta vikt vid att föl­ja dem. Coro­na­vi­ru­set är vitt utspritt i områ­det och epi­de­min fås inte under kon­troll genom att begrän­sa ensta­ka funk­tio­ner eller eve­ne­mang. Epi­de­mi­lä­get är kon­cen­tre­rad till unga och ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som har en ofull­stän­dig vac­ci­na­tions­se­rie. Ris­ken för all­var­lig coro­na­vi­rus­sjuk­dom ökar klart med åldern. Det vik­ti­gas­te är att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set och att söka sig till vac­ci­na­tion om man ännu inte vac­ci­ne­rat sig. De regi­o­na­la coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. En tred­je vac­cin­dos erbjuds per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar som fyllt 12 år och soci­al- och hälsovårdspersonal.

Under för­ra vec­kan steg ivern att vac­ci­ne­ra sig klart, och Soi­tes områ­de har i prin­cip redan nått det natio­nel­la målet om en vac­ci­na­tions­täck­ning på 80 % när man ock­så beak­tar de som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men efter sin förs­ta vaccindos.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 85,5 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 77,1 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 73,1 % fått sin förs­ta och 63,6 % sin and­ra vaccindos.

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra eller tred­je vaccindos.Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan:

 • mån 11.10 kl. 9-19 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • tis 12.10 kl. 9-15.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • tis 12.10 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • ons 13.10 kl. 14-17 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vaccinet: Pfizer.
 • ons 13.10 kl. 9-19 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • ons 13.10 kl. 16-19.30 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.
 • tors 14.10 kl. 13-16.30 Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1). Vaccinet: Pfizer.
 • tors 14.10 kl. 8.30-15 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vaccinet: Pfizer.
 • tors 14.10 kl. 12-15.30 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer.
 • fre 15.10 kl. 8.30-15 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vaccinet: Pfizer.
 • fre 15.10 kl. 18-20.30 Karleby ishall. Vacciner: Pfizer och Moderna.
 • lör 16.10 kl. 8.30-16 Kannus hälsocentral (Lopotinkatu 2). Vaccinet: Pfizer.
 • lör 16.10 kl. 9-15 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer.

Soi­te ger vac­ci­na­tio­ner ock­så i sam­band med Her­mes match fre­dag 15.10 kl. 18–20.30 i ishal­len i Karleby.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för ung­do­mar fort­sät­ter den­na vec­ka i sko­lor i områ­det (mer infor­ma­tion i med­de­lan­det). Sko­lor­na infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar när­ma­re om vac­ci­na­tio­ner­na via Wil­ma. I sko­lor vac­ci­ne­ras både hög­sta­di­e­e­le­ver och gym­na­si­estu­de­ran­de. Man kan ock­så vac­ci­ne­ra sig under Soi­tes walk-in-dagar.

Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Man kan fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 (tele­fon­tid mån-fre kl. 12–15). Tid kan ock­så bokas per tele­fon via den egna häl­so­cen­tra­len. Det finns ett bra antal tider kvar till coronavirusvaccinationer.

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har gett som instruk­tion att under 30 år gam­la män och poj­kar ska tills vida­re endast erbju­das BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-coro­na­vi­rus­vac­cin. Soi­te hand­lar enligt den­na rekom­men­da­tion. Enligt en nor­disk upp­följ­nings­un­der­sök­ning före­kom­mer hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner pro­por­tio­nellt mer hos per­so­ner som fått Moder­nas Spi­ke­vax-vac­cin än hos per­so­ner som fått BioN­Tech-Pfi­zers Comir­na­ty-vac­cin, och ris­ken för att få hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tion efter en vac­ci­na­tion är stör­re hos unga män än hos kvin­nor. Enligt under­sök­ning­en är hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner över­lag ovan­li­ga hos per­so­ner som fått ett coro­na­vi­rus­vac­cin. Hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tio­ner före­kom­mer hela tiden ock­så hos ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner till följd av oli­ka infek­tio­ner. Läs mera på THL:s sidor (på finska).

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier