omaolo.fi Vaccinationer
12.04.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 12.4.2021

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan hör till en tidi­ga­re smitt­ked­ja och den smit­ta­de var redan i karan­tän. Smit­tan har allt­så inte lett till nya exponeringar.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 17 (det föregående talet var 16)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 21,9 (det föregående talet var 20,6)
  • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,2 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 14 togs det 1 585 coronavirusprov i Soite.
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 65 år gam­la per­so­ner och för 18–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för svår coronavirussjukdom.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 13.4.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tis­dag 13.4.2021 kom­mer det unge­fär 3 000 vac­ci­na­tio­ner till tids­bok­ning­en. Anta­let per­so­ner som i det här ske­det har rätt till vac­ci­na­tion i Soi­tes områ­de är 5 000.

Sam­man­lagt har 30,1 % av befolk­ning­en i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 88 % av över 70 år gam­la per­so­ner fått sin förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes område.

I Soi­tes områ­de bor unge­fär 10 820 per­so­ner i åldern 16–69 år som hör till risk­grupp 1 eller 2 och 40 % av des­sa per­so­ner har nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. Per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 är inte läng­re lis­ta­de sepa­rat i Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re eftersom en per­son kan höra till båda grup­per­na samtidigt.

Enligt en pre­li­mi­när plan fort­sät­ter coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na i oli­ka ålders­grup­per med fem års inter­val­ler. Till var­je ålders­grupp som vac­ci­ne­ras hör då unge­fär 5 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de. Den föl­jan­de grup­pen som är i tur att vac­ci­ne­ras är 60–64 år gam­la per­so­ner. Vi infor­me­rar sena­re när­ma­re om vac­ci­na­tio­ner för nya grup­per. Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re https://korona.soite.fi/sv/coronavaccinationsmatare/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i området.

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Van­ligt­vis får man en tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning redan för sam­ma dag. Testre­sul­ta­tet från coro­na­testet kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier