omaolo.fi Vaccinationer
13.09.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 13.9.2021

Smitt­lä­get 

Under för­ra vec­kan (vec­ka 36) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 36 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Anta­let coro­na­vi­russmit­tor har ökat rejält och coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats i området. 

Genom­snitts­ål­dern för de smit­ta­de har sti­git. Av smit­tor­na kon­sta­te­ra­des 29 % hos 30–39-åringar och 29 % hos 50–59-åringar. De smit­ta­de var mel­lan 8 och 85 år gam­la. Störs­ta delen av de smit­ta­de var ovac­ci­ne­ra­de eller hade fått endast en vaccindos. 

För­ra vec­kan togs det 1 827 tes­ter, vil­ket är lite fär­re än vec­kor­na före det. Ande­len posi­ti­va coro­na­vi­rus­tes­ter har sti­git till två procent.

Störs­ta delen av de smit­ta­de hade bli­vit smit­ta­de i famil­jekret­sen. Den and­ra till störs­ta smitt­käl­lan var arbets­plat­ser. Vi upp­ma­nar där­för arbets­gi­var­na och che­fer­na i områ­det att hän­vi­sa sina arbets­ta­ga­re till coro­na­prov­tag­ning ock­så om arbets­ta­gar­na bara har myc­ket lind­ri­ga luft­vägs­sym­tom. När man vän­tar på sitt coro­na­testre­sul­tat ska man stan­na hemma. 

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har upp­da­te­rats. I det här ske­det av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min lig­ger tyngd­punk­ten i Soi­tes infor­me­ring i vac­ci­na­tions­täck­ning­en och i att föl­ja med beho­vet av sjuk­hus­vård, i stäl­let för i dag­lig infor­me­ring om coro­na­vi­russmit­tor. Des­sa mäta­re beskri­ver epi­de­mi­lä­get bätt­re än dag­li­ga siff­ror. Situ­a­tions­bil­den upp­da­te­ras på måndagar. 

 • I sjukhusvård: 2 coronaviruspatienter 
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 55 
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 71 
 • 2 % av coronavirustesterna är positiva. 
 • Smittkedjornas spårbarhet är 75 % 

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter: 

 • tis 7.9 kl. 11-13 Kung’s Kitchen, Karleby 
 • ons 8.9 kl. 11-12 Pata’n Keittiö, Karleby 
 • tis-tors 7-9.9. kl. 12-13 Cafe Eden, Karleby 

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/ 

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom! 

Vän­li­gen sök dig utan dröjs­mål till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Ett coro­na­vi­rus­test kan vara posi­tivt även om endast ett eller två sym­tom uppfylls. 

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan har vac­ci­ne­rats mot coro­na­vi­ru­set. Vac­ci­net skyd­dar mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form, men en per­son som vac­ci­ne­rats kan ändå insjuk­na i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och smit­ta andra. 

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. 

Vac­ci­na­tio­ner 

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Från och med i dag är det möj­ligt att få den and­ra coro­na­vac­cin­do­sen sex vec­kor efter den förs­ta. Kom allt­så ihåg att häm­ta ditt bostervaccin! 

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 83,7 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 70 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 71,5 % fått sin förs­ta och 58 % sin and­ra vaccindos. 

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner. Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. 

Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras både de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra.  Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen. 

I enlig­het med THL:s rikt­lin­je rekom­men­de­ras det att en mRNA-vac­ci­na­tions­se­rie (Pfi­zer och Moder­na) i förs­ta hand genom­förs med sam­ma vac­cin­pro­dukt. Om du vill tidi­ga­re­läg­ga din and­ra vac­cin­dos i sam­band med en walk-in-dag, kon­trol­le­ra om sam­ma vac­cin är till­gäng­lig dagen i frå­ga. Upp­gif­ter­na om vil­ka vac­ci­ner som är till­gäng­li­ga under dagar­na finns på lis­tan över walk-in-dagar. 

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan: 

 • tis 14.9 kl. 14.15-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (affärscentret Passeli, Kirkkotanhua 1, Vetil). Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • tis 14.9 kl. 9-15 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • ons-tors 15-16.9 kl. 9-19 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • tors 16.9 kl. 12-16 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer. 
 • tors 16.9 kl. 12-15 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vaccinet: Pfizer. 
 • fre 17.9 kl. 11-17 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • fre 17.9 kl. 12-16 Kronoby hälsostation (Säbråvägen 1). Vaccinet: Pfizer. 
 • fre 17.9 kl. 12-15 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • lör 18.9 kl. 12-16 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 

Tids­bok­ning per tele­fon eller på webben 

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan ock­så bestäl­las elektro­niskt eller per telefon. 

 • Den elektroniska tidsbokningen på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7. 
  • de dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern. 
 • Tidsbokning via vaccinationscentralens sekreterare, tfn 040 804 2821. Telefontid mån-fre kl. 12–15. Tid kan också bokas per telefon via den egna hälsocentralen. 

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet? 

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.  
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.  
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan. 
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner 
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse. 
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier