omaolo.fi Vaccinationer
14.06.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 14.6.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor de senas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 6 (för en vecka sedan: 29)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 7,7 (för en vecka sedan: 37,7)
  • En patient som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,1 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan: 0,4 %). Under vecka 23 togs det ungefär 1 023 coronavirusprov.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 480
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner. Det vill säga alla ålders­grup­per (över 16 år gam­la) som är berät­ti­ga­de till vac­ci­na­tion kan nu få vac­ci­na­tion i Soi­tes område.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget! Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt dess all­var­li­ga for­mer. Om du bli­vit vac­ci­ne­rad skyd­dar du ock­så and­ra mot coronavirussmitta.

I mor­gon tis­dag 15.6.2021 öpp­nas mer tider i tids­bok­nings­ka­lend­rar­na. Ledi­ga tider öpp­nas för unge­fär en vec­ka i taget, dvs. i mor­gon öpp­nas tider för res­ten av vec­kan och tider för näs­ta vecka.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 15.6.2021 kl. 12 på num­ret 06 828 7488, och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars enligt situationen.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 69 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 21 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 56 % fått sin förs­ta vaccindos.

Upp­gif­ter­na i Soi­tes vac­ci­na­tions­mä­ta­re har pre­ci­se­rats genom att Rei­sjär­vis andel avlägs­nats, vil­ket gör att vac­ci­na­tions­pro­cen­ter­na änd­ras lite. Rei­sjär­vi omfat­tas inte av Soi­tes verk­sam­het i frå­ga om vac­ci­na­tions­verk­sam­he­ten trots att den hör till Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt. Det­ta har för­vrängt sta­tisti­ken till en viss del, men det­ta har nu korrigerats.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier