omaolo.fi Vaccinationer
15.03.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 15.3.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar om situ­a­tions­bil­den all­tid ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter de smit­tor (två styc­ken) som kon­sta­te­ra­des under helgen.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 16 (det föregående talet var 22)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 20,5 (det föregående talet var 28)
 • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 0,3 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 10 togs det 1 745 coronavirusprov i Soite.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 236
 • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Länk: de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na.

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­vi­rus­test utan dröjsmål!

Kom vän­li­gen ihåg att man inte bör gå till arbe­tet eller sko­lan ens vid lind­ri­ga för­kyl­nings­symp­tom. Sök dig vän­li­gen utan dröjs­mål till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid till ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Van­ligt­vis får man en tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning redan för sam­ma dag. Testre­sul­ta­tet från ett coro­na­vi­rus­test kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms kan skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der fint i Soi­tes områ­de. Av över 80 år gam­la per­so­ner har 86 % och av 75–79 år gam­la har 76 % vac­ci­ne­rats i Soi­tes områ­de. När det gäl­ler per­so­ner som hör till risk­grupp 1 har 37 % vac­ci­ne­rats. Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavaccinationsmatare/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats ska fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

I det här ske­det har de föl­jan­de rätt till vaccination:

 • alla över 75 år gamla invånare i Soites område samt närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. partner) som bor i samma hushåll med dem. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag.
 • 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information på THL:s webbplats: vaccinationer för riskgrupper. Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället. 16-17 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 vaccineras inte i samband med massvaccinationerna, utan de kontaktas av Soites enhet för barn och ungdomar för att komma överens om en vaccinationstid. Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till riskgruppen är inte berättigade till vaccination i det här skedet.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 16.3.2021 enligt det följande:

 • telefonbokning på numret 06 828 7488:
  • kl. 12-13 ges tider endast till över 80 år gamla personer
  • från och med kl. 13 ges tider till över 75 år gamla personer samt personer som hör till riskgrupp 1.
  • Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
 • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi öppnas tisdag kl. 12 för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier