omaolo.fi Vaccinationer
15.11.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 15.11.2021

Smitt­lä­get 

Coro­na­vi­rus­lä­get är fort­fa­ran­de all­var­ligt i Soi­tes områ­de. Under för­ra vec­kan (vec­ka 45) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 107 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Hälf­ten av de smit­ta­de per­so­ner­na var redan fär­digt i karan­tän. Genom­snitts­ål­dern för dem som smit­tats är 28 år. 84 % av smitt­ked­jor­na har kun­nat spåras. 

Det togs unge­fär 1 967 coro­na­vi­rus­prov för­ra vec­kan. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 5,5 %. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer fort­fa­ran­de huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner vars vac­ci­na­tions­se­rie är ofullständig. 

13 pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. De som har coro­na­vi­rus­sjuk­do­men har iso­le­rats och vår­das åtskilt från and­ra pati­en­ter. Trots att beho­vet av sjuk­hus­vård har ökat, kla­rar man av situ­a­tio­nen utan att anpas­sa den övri­ga verk­sam­he­ten på sjuk­hu­set, dvs. den övri­ga verk­sam­he­ten fort­sät­ter som normalt. 

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har upp­da­te­rats:  

 • Smittor förra veckan: 107 (för en vecka sedan 130) 
 • I sjukhusvård: 13 coronaviruspatienter 
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 237 (för en vecka sedan 242) 
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 306 (för en vecka sedan 313) 
 • 5,5 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan 6,4 %) 
 • Sedan pandemin började har sammanlagt fem dödsfall varit förknippade med coronavirussjukdomen i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.  
 • Coronaepidemins status i Mellersta Österbotten: ett område med samhällsspridning 

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats! Man kan ha expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen: 

 • 10.11 kl. 18-19.30 Amarillo, Karleby 
 • 10.11 kl. 16.30-17 McDonald’s, Karleby 
 • 9.11 kl. 17-18 badcentret Vesiveijari, Karleby 
 • 6.11 kl. 16-17 ABC Hesburger, Karleby 
 • 4.11 kl. 6-8 badcentret Vesiveijari, Karleby 

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/ 

Det vik­ti­gas­te är att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set och att söka sig till vac­ci­na­tion om man ännu inte vac­ci­ne­rat sig. De regi­o­na­la coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/  

Per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen. 

En per­son som fått två vac­cin­do­ser ska söka sig till test om hen expo­ne­rats för ett fast­ställt coro­na­vi­rus­fall och får sym­tom eller om hen har sym­tom på luft­vägs­in­fek­tion och hör till en risk­grupp eller arbe­tar inom soci­al- och hälsovården. 

Bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner i Soi­tes område 

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land för­bju­der med stöd av 58 § 1 momen­tet i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar alla offent­li­ga till­ställ­ning­ar som ord­nas inom­hus inom kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (för­u­tom Rei­sjär­vi) och i vil­ka det del­tar mer än 100 (hund­ra) per­so­ner och i vilka: 

1. det finns läk­tarut­rym­men där alla del­ta­ga­re inte har egna sitt­plat­ser eller 

2. det är frå­ga om allsång­s­till­ställ­ning­ar som räk­nas till offent­li­ga tillställningar. 

Beslu­tet är i kraft tre vec­kor under tiden 15.11–5.12.2021.  Mer infor­ma­tion i Regi­on­för­valt­nings­ver­kets med­de­lan­de

Länk: en omfat­tan­de lis­ta över rekom­men­da­tio­ner­na i Soi­tes områ­de

Instruk­tio­ner till evenemangsarrangörer 

På Soi­tes coro­nawebb­plats finns instruk­tio­ner till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer: https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/. 

Coro­nain­ty­get är enligt lag avsett för situ­a­tio­ner där myn­dig­he­ter­na beslu­tat om begräns­ning­ar för att för­hind­ra sprid­ning­en av viru­set. Om man vill kan man utnytt­ja coro­nain­ty­get ock­så vid pri­va­ta till­ställ­ning­ar, t.ex. på lil­lajul, för att för­säk­ra sig om att till­ställ­ning­en är coro­na­sä­ker. 

Vac­ci­na­tio­ner 

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har nu upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 88,3 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Soi­tes områ­de nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 81,9 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 75,5 % fått sin förs­ta och 70 % sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler den tred­je vac­cin­do­sen pågår vac­ci­na­tio­ner­na och hit­tills har 2 392 per­so­ner getts en tred­je dos. 

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner är i tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra eller tred­je vac­cin­dos. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen. 

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan: 

 • 15.11 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • 16.11 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer. 
 • 16.11 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • 17.11 kl. 9-19 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer. 
 • 17.11 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • 18.11 kl. 9-15.30 Perho hälsocentral (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer. 
 • 18.11 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • 18.11 kl. 8.30-15.30 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vaccinet: Pfizer. 
 • 19.11 kl. 9-15.30 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer. 
 • 19.11 kl. 9-19.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • 19.11 kl. 12-15.45 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vaccinet: Pfizer. 
 • 19.11 kl. 8.30-15.30 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • 20.11 kl. 9-17 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 

Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ 

Man kan fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon på 06 828 7488 (tele­fon­tid: mån-tors kl. 9–15 och fre kl. 9–14). Tid kan ock­så bokas per tele­fon via den egna häl­so­cen­tra­len. Det finns ett bra antal tider kvar till coronavirusvaccinationer. 

Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Alla per­so­ner som fyllt 60 år samt per­so­ner som fyllt 12 år och hör till risk­grupp 1 eller 2 kan söka sig till Soi­tes vac­ci­na­tions­stäl­le för att få sin tred­je vac­cin­dos om det gått minst sex måna­der sedan den and­ra coro­na­vac­cin­do­sen. Vac­ci­na­tions­upp­gif­ter­na kon­trol­le­ras vid vac­ci­na­tions­stäl­let och om det inte gått sex måna­der sedan den and­ra vac­cin­do­sen kan den tred­je dosen inte ännu ges. 

En tred­je vac­cin­dos erbjuds fort­fa­ran­de ock­så per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar som fyllt 12 år och soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal

Den som tar ett coro­na­vac­cin kan ock­så ta ett influ­ensa­vac­cin vid sam­ma besök om hen hör till mål­grup­pen för influ­ensa­vac­ci­na­tio­ner. 

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet? 

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.  
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.  
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan. 
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med en coronavirussmitta. Länk: Information om coronavirusvacciner 
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse. 
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier