omaolo.fi Vaccinationer
16.08.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 16.8.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter de smit­tor vi infor­me­ra­de om under hel­gen. För när­va­ran­de är cir­ka 150 per­so­ner i karan­tän i Soi­tes område.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 58 (för en vecka sedan 33)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 75 (för en vecka sedan 42,6)
 • Inga patienter vårdas för coronavirusinfektion på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 1,6 % av coronavirustesterna är positiva. Förra veckan togs det ungefär 2 000 coronavirusprov.
 • Smittkedjornas spårbarhet är 78 %
 • Sedan pandemin började har sammanlagt två dödsfall varit förknippade med coronavirussjukdomen i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 548
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom!

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Ett coro­na­vi­rus­test kan vara posi­tivt även om endast en eller två sym­tom uppfylls.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan har vac­ci­ne­rats mot coro­na­vi­ru­set. Vac­ci­net skyd­dar mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form, men en per­son som vac­ci­ne­rats kan ändå insjuk­na i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och smit­ta andra.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. Hit­tills har 33 % av de per­so­ner som hör till den nyas­te mål­grup­pen 12–15-åringar vac­ci­ne­rats i området.Sammanlagt har 80 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.50,5 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 68 % fått sin förs­ta och 41,6 % sin and­ra vac­cin­dos. Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagar.

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner. Tid kan bokas anting­en elektro­niskt eller per telefon.

 • Tidsbokning per telefon för 12-15-åringar: 06 828 7488 är öppen mån 16.8 kl. 15-20.
 • Tidsbokning per telefon för alla åldersgrupper: 06 828 7488 öppen tisdagar kl. 12-15

 • Den elektroniska tidsbokningen på webben https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.
  • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.

Dess­utom ord­nar Soi­te vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Då kan man kom­ma till sin förs­ta coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ordnas:

 • tis 17.8 kl. 16-20 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • ons 18.8 kl. 14-16 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8)
 • lör 21.8 kl. 9-15 Karleby vaccinationscentral (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • lör 21.8 kl. 8.30-18 Kannus hälsocentral (Lopotinkatu 2)
 • lör 21.8 kl. 9-19 Perho ådals vaccinationscentral (affärscentret Passeli, Kirkkotanhua 1, Vetil)

Vac­ci­na­tions­da­gar­na utan tids­bok­ning gäl­ler endast den förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för den and­ra vac­cin­do­sen ges i sam­band med den förs­ta vac­ci­na­tio­nen. 12–15-åringar kan ock­så vac­ci­ne­ra sig under de vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning som ord­nas för den äld­re målgruppen.

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet?

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan.
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier