omaolo.fi Vaccinationer
17.05.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 17.5.2021

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats 23 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan som vi infor­me­rat om på sista tiden. Soi­tes per­so­nal gör sitt bäs­ta för att utre­da de fort­sat­ta smitt­ked­jor­na och för att kart­läg­ga de per­so­ner som expo­ne­rats för viruset.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 124
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 160
 • En patient som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 2,9 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 19 togs det ungefär 3 500 coronavirusprov.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 387
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: samhällsspridningsfasen

Nya even­tu­el­la exponeringsplatser

 • tors 13.5 ca kl. 14-17 Halpa-Halli, Kannus
 • tors 13.5 ca. kl. 14-17 S-Market, Kannus
 • tors 13.5 kl. 12-20 Motonet, Karleby
 • fre 14.5 kl. 12-20 Motonet, Karleby

Lis­tan över even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser har kor­ri­ge­rats i frå­ga om restau­rang Casa i Loch­teå. Den kor­rek­ta tiden för expo­ne­ring är fre 14.5 kl. 17–17.35. Lis­tan över expo­ne­rings­plat­ser kom­plet­te­ras på Soi­tes coro­nawebb­plats vid behov. Alla even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas nu på en egen sida på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/. De nyas­te expo­ne­rings­plat­ser­na listas ock­så på webb­plat­sens förs­ta sida.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har möte tis­dag 18.5.2021 för att göra en bedöm­ning av det regi­o­na­la läget och de regi­o­na­la begräns­ning­ar­na och rekommendationerna.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats avse­värt i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. Det är nu ytterst vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd på två meter och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör und­vi­kas! Hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­det av coro­na­vi­ru­set ska föl­jas. De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Testre­sul­ta­tet från coro­na­testet kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 50 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 18.5.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 41 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 93 % av över 70 år gam­la per­so­ner har fått sin förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes områ­de. 6 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vaccindos.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het p.g.a. coronavirusläget

På grund av att coro­na­vi­rus­lä­get för­säm­rats snabbt vår­das endast pati­en­ter som behö­ver bråds­kan­de vård 18 — 30.5 på häl­so­central­mot­tag­ning­ar­na. Målet är att i förs­ta hand vår­da övri­ga pati­en­ter på distans (per tele­fon och via elektro­nis­ka kana­ler). Alter­na­tivt ställs tiden in och pati­en­ten ombes boka en ny tid när coro­nalä­get lug­nat ner sig. Pati­en­ter­na med­de­las sepa­rat om en tid som redan bokats ställs in eller om mot­tag­ning­en sköts på distans.

 • Mottagningen i Björkhagen är stängd till och med 28.6.2021 och efter det är det sommarstängt.
 • Dagverksamheten som vården och omsorgen ordnar för seniorer är på paus till och med 20.6.2021.
 • Arbets- och dagverksamheten inom handikapptjänsterna begränsas och det görs klientvisa lösningar till och med 20.6.2021.
 • Gruppverksamheten inom mentalvårdstjänsterna och servicen vid missbruk och beroenden samt inom socialservicen för vuxna är på paus 18 - 30.5.
 • Koivutupa är stängd 18 - 30.5.2021.
 • Också planerad operationsverksamhet måste minskas.
 • Coronavirusläget orsakar ändringar också på Kvinnokliniken:
  • partnern eller en stödperson får vara med vid förlossning
  • förlossningsmottagning/överburenhetskontroll: symtomfri partner/stödperson får vara med
  • en symtomfri stödperson får vara på besök på avdelningen i två timmar. Avdelningens besökstid är kl. 10-19
  • familjerum erbjuds enligt situationen för föderskor som redan under graviditeten planerat att föda i Soite. En symtomfri stödperson får vara i familjerummet, ingen extra vistelse utanför rummet eller på stan
  • den nyföddas syskon kan inte komma på besök till avdelningen.

Änd­ring­ar­na i öppet­ti­der­na p.g.a. coro­na­vi­rus­lä­get finns på Soi­tes webb­plats: https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier