omaolo.fi Vaccinationer
18.10.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 18.10.2021

Smitt­lä­get 

Coro­na­vi­rus­lä­get fort­sät­ter att vara all­var­ligt i Soi­tes områ­de. Under för­ra vec­kan (vec­ka 41) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 75 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Störs­ta delen av de smit­ta­de var ovac­ci­ne­ra­de eller hade en ofull­stän­dig vac­ci­na­tions­se­rie. Unge­fär hälf­ten av de smit­tor som kon­sta­te­ra­des under för­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des hos per­so­ner som redan var i karantän. 

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer i huvud­sak hos unga per­so­ner: coro­na­vi­rus­sjuk­dom kon­sta­te­ra­des mest hos under tio­å­ri­ga barn och i ålders­grup­pen 10–19-åringar.  Genom­snitts­ål­dern för dem som smit­tats är för när­va­ran­de 23,5 år. Störs­ta delen av de smit­ta­de hade smit­tats inom famil­jen och vid oli­ka sam­man­koms­ter med bekan­ta och släktingar. 

Epi­de­min sprids bland barn och ung­do­mar. De som ham­nar på sjuk­hus är dock oftast vux­na som på grund av ålder eller pri­mär­sjuk­dom har för­sva­gad mot­stånds­kraft. Sju pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus. 

Spår­nings­ar­be­tet gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set rik­tas i fort­sätt­ning­en till lång­va­ri­ga expo­ne­ring­ar. Utgångs­punk­ten är att i karan­tän för­ord­nas endast per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll eller and­ra lång­va­ri­ga och täta när­kon­tak­ter som sak­nar fullt vaccinationsskydd. 

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har upp­da­te­rats:  

 • Smittor förra veckan: 75 (för en vecka sedan 57) 
 • I sjukhusvård: 7 coronaviruspatienter 
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 132 (för en vecka sedan 98) 
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 171 (för en vecka sedan 127) 
 • 4,9 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan 4,1 %) 
 • Smittkedjornas spårbarhet är 85 % 
 • Sedan pandemin började har sammanlagt fyra dödsfall varit förknippade med coronavirussjukdomen i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.  
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: samhällsspridningsfasen 

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats! Man kan ha expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen: 

 • 13.10 kl. 15-16 Nissen, Karleby 
 • 13 - 15.10 kl. 10-22 Kahvibaari, Kannus 
 • 14.10 kl. 11-11.30 Finnsprings matsal, Toholampi 
 • 15.10 kl. 10.30-11 Halpa-Halli, Kannus 
 • 15.10 kl. 12.15-12.45 JP-valinta, Toholampi 
 • 16.10 kl. 12.30-13 Prisma, Karleby 
 • 16.10 kl. 14.30-15 S-Market Halkokari, Karleby 
 • 16.10 kl. 15-15.30 Lidl i centrum av Karleby 

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser i Soi­tes områ­de: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/ 

Det vik­ti­gas­te är att föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set och att söka sig till vac­ci­na­tion om man ännu inte vac­ci­ne­rat sig. De regi­o­na­la coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/  

Per­so­ner som ännu inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Den som vän­tar på resul­tat från coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbetsplatsen. 

Vac­ci­na­tio­ner 

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner som bor i Soi­tes områ­de. En tred­je vac­cin­dos erbjuds per­so­ner med kraf­tigt ned­satt immun­för­svar som fyllt 12 år och soci­al- och hälsovårdspersonal. 

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats! Sam­man­lagt har 86,4 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 79,6 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 73,8 % fått sin förs­ta och 65,7 % sin and­ra vaccindos. 

Tack vare vac­ci­na­tio­ner vid sko­lor steg vac­ci­na­tions­täck­ning­en bland 12–15-åringar för­ra vec­kan t.o.m. med 6,4 % och vac­ci­na­tions­täck­ning­en är nu 70,4 % i den ålders­grup­pen i frå­ga om förs­ta vaccindosen. 

Den här vec­kan skic­kar Soi­te en påmin­nel­se via sms om coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner till alla invå­na­re i områ­det som gett tillå­tel­se till att påmin­nel­ser skic­kas via sms. I med­de­lan­det upp­ma­nas man att söka sig till vac­ci­na­tion så snart som möj­ligt om man ännu inte vac­ci­ne­rat sig. 

Tyngd­punk­ten i frå­ga om vac­ci­na­tio­ner har flyt­tats till tids­bok­nings­fria walk-in-vac­ci­na­tions­da­gar. Under des­sa kan man kom­ma till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst. Under en walk-in-dag vac­ci­ne­ras de som kom­mer för att få sin förs­ta dos och de som är i tur att få sin and­ra eller tred­je vac­cin­dos. Vid walk-in-vac­ci­na­tio­ner är det möj­ligt att tidi­ga­re­läg­ga den and­ra vac­cin­do­sen om det gått minst sex vec­kor sedan den förs­ta vaccinationen. 

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ord­nas den här veckan: 

 • mån 18.10 kl. 9-15.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • tis 19.10 kl. 9-15 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer. 
 • tis 19.10 kl. 9-19 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • ons-fre 20-22.10 kl. 9-15.30 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • tors 21.10 kl. 12-16.30 Perho hälsostation (Vanhainkodintie 20). Vaccinet: Pfizer. 
 • tors 21.10 kl. 16-19 Terjärv hälsostation (Hörbyvägen 8). Vaccinet: Pfizer. 
 • tors 21.10 kl. 8.30-15 Kannus församlingscenter (Valtakatu 20). Vaccinet: Pfizer. 
 • fre 22.10 kl. 9-15 Perho ådals vaccinationscentral (Kirkkotanhua 1, Vetil). Vaccinet: Pfizer. 
 • fre 22.10 kl. 16-20 K-Citymarket, Karleby. Vacciner: Pfizer och Moderna. 
 • fre 22.10 kl. 8.30-15 Toholampi församlingshem (Lampintie 7). Vaccinet: Pfizer. 
 • lör 23.10 kl. 9-15 Karleby vaccinationscentral (Karlebygatan 7). Vacciner: Pfizer och Moderna. 

Mer infor­ma­tion och tid­ta­bel­ler­na för walk-in-dagar­na finns på Soi­tes coro­nawebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/.

Man kan fort­fa­ran­de boka tid för coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt via https://soite.terveytesi.fi eller per tele­fon via vac­ci­na­tions­cen­tra­lens sek­re­te­ra­re, tfn 040 804 2821 (tele­fon­tid mån-fre kl. 12–15). Tid kan ock­så bokas per tele­fon via den egna häl­so­cen­tra­len. Det finns ett bra antal tider kvar till coronavirusvaccinationer. 

Var­för lönar det sig att ta coronavaccinet? 

 1. Coronavirusvaccinet erbjuder ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former.  
 2. Coronavirusvaccinet skyddar också mot covid-19-sjukdomens långtidseffekter, den s.k. long covid som kan orsaka långvarig trötthet, andnöd, hosta och led- och bröstsmärtor.  
 3. Genom att vaccinera dig kan du skydda förutom dig själv också andra. Coronavaccinet minskar betydligt avsöndring av virus och spridningen av virus från en människa till en annan. 
 4. Riskerna med vaccinet är betydligt mindre än med coronavirussjukdomen. Länk: Information om coronavirusvacciner 
 5. Genom vaccineringar kan vi gå mot ett normalare liv och behovet av begränsningar minskar. Varje beslut att låta vaccinera sig har betydelse. 
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier