omaolo.fi Vaccinationer
19.04.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 19.4.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des mån­dag 12.4.2021.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 5 (det föregående talet var 12)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 6,5 (det föregående talet var 15,4)
  • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,2 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 15 togs det 1 300 coronavirusprov i Soite.
  • Alla coronasmittor som konstaterats på sista tiden har spårats till 100 %.
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Länk: de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 60 år gam­la per­so­ner och för 18–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för en svår coronavirussjukdom.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 20.4.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tis­dag 20.4.2021 kom­mer det unge­fär 2 000 vac­ci­na­tio­ner till tids­bok­ning­en. Anta­let per­so­ner som i det här ske­det har rätt till vac­ci­na­tion i Soi­tes områ­de är 4 000.

Upp­gif­ter­na om vac­ci­na­tio­ner har nu upp­da­te­rats i Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re. Alla upp­gif­ter om vac­ci­na­tio­ner­na i Soi­tes områ­de vec­ka 15 har inte regi­stre­rats i THL:s vac­ci­na­tions­kar­ta, men Soi­tes egen vac­ci­na­tions­mä­ta­re är à jour.

Sam­man­lagt har 32,7 % av befolk­ning­en i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vac­cin­dos. 90 % av över 70 år gam­la per­so­ner fått sin förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes områ­de. I Soi­tes områ­de bor unge­fär 10 820 per­so­ner i åldern 16–69 år som hör till risk­grupp 1 eller 2 och 63 % av des­sa per­so­ner har nu fått sin förs­ta vaccindos.

Enligt en pre­li­mi­när plan fort­sät­ter coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na i oli­ka ålders­grup­per med fem års inter­val­ler. Till var­je ålders­grupp som vac­ci­ne­ras hör då unge­fär 5 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de. Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

Man bör skö­ta om coro­na­sä­ker­he­ten ock­så efter vac­ci­na­tion — använd­ning av mask fortsätter

Efter vac­ci­na­tio­nen är det fort­fa­ran­de vik­tigt att hål­la säker­hets­av­stånd, se till hand- och host­hy­gi­e­nen, använ­da ansikts­mask när ett till­räck­ligt avstånd inte kan hål­las, låta tes­ta sig vid sym­tom och även föl­ja and­ra anvis­ning­ar för att bekäm­pa coronaviruset. 

Det här är nöd­vän­digt, för vi har ännu inte till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet. 

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts.

Länk: Smit­ta och skydd – coro­na­vi­ru­set (THL)

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

Om du har sym­tom bör du stan­na hem­ma och boka tid för ett coro­na­test utan dröjsmål!

Sök dig vän­li­gen till ett coro­na­vi­rus­test utan dröjs­mål ock­så om du har bara myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444. Länk: Så här bokar du tid för coronavirusprovtagning

Van­ligt­vis får man en tid till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning redan för sam­ma dag. Testre­sul­ta­tet från coro­na­testet kom­mer auto­ma­tiskt till din mobil­te­le­fon om du gett ditt sam­tyc­ke till att sms skic­kas. Resul­ta­tet kan ock­så kon­trol­le­ras i Mina Kan­ta-tjäns­ten. Du ska vara i hem­ka­ran­tän tills testre­sul­ta­tet kommit.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier