omaolo.fi Vaccinationer
02.08.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get 2.8.2021 — tre nya smittor

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na är kän­da och de som expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts. Smit­tor­na har inte lett till nya massexponeringar.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 11
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 14,2
 • En patient som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • 0,4 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 30 togs det ungefär 1 217 coronavirusprov.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 494
 • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom

Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta är bl.a. feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kel­värk, stör­ning­ar i frå­ga om lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Ett coro­na­vi­rus­test kan lik­väl vara posi­tivt även om endast en eller två sym­tom uppfylls.

Vän­li­gen sök dig där­för till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set. Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan har vac­ci­ne­rats mot coro­na­vi­ru­set. Vac­ci­net skyd­dar mot coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form, men en per­son som vac­ci­ne­rats kan ändå insjuk­na i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och smit­ta andra.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 77 % av över 12 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.42 % av över 12 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 66 % fått sin förs­ta vaccindos.

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner, och i mor­gon tis­dag 3.8.2021 öpp­nas det mer tider i tids­bok­nings­ka­lend­rar­na. Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen på tis­dag kl. 12 på num­ret 06 828 7488, och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas sam­ti­digt mer tider.

Dess­utom ord­nar Soi­te vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Då kan man kom­ma till sin förs­ta coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion när det pas­sar en bäst.

Vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning ordnas:

 • onsdag 4.8 kl. 9-15 vaccinationsstället i Karleby (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • torsdag 5.8 kl. 9-15 vaccinationsstället i Karleby (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • torsdag 12.8 kl. 9-15 vaccinationsstället i Karleby (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
 • fredag 6.8.2021 kl. 9.00 -12.00 Kronoby hälsocentral (Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)
 • tisdag 10.8.2021 kl. 12.00 -15.30 vaccineringscentralen i Perho ådal (Passeli)
 • torsdag 12.8.2021 kl. 12.00 - 15.30 Kannus församlingshem (Valtakatu 20, Kannus)
 • torsdag 12.8.2021 kl. 12.00 -15.30 Kronoby hälsocentral (Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)

Vac­ci­na­tions­da­gar­na utan tids­bok­ning gäl­ler endast den förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för den and­ra vac­cin­do­sen ges i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget!

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt dess all­var­li­ga for­mer. Sjuk­do­men orsa­kar en plöts­lig luft­vägs­in­fek­tion vars svå­rig­hets­grad kan vari­e­ra från sym­tom­fri till ett myc­ket all­var­ligt till­stånd som krä­ver inten­siv­vård. En del av pati­en­ter­na kan lida av lång­tidsef­fek­ter av covid-19-sjuk­do­men, t.ex. trött­het, and­nöd, hos­ta och led- och bröstsmärtor.

Till­sam­mans med and­ra bekämp­nings­åt­gär­der hjäl­per vac­ci­na­tio­ner­na betyd­ligt såväl vid bekämp­ning av loka­la epi­de­mi­er som vid bekämp­ning av den glo­ba­la pan­de­min. Var­je beslut att låta vac­ci­ne­ra sig har bety­del­se. När du bli­vit vac­ci­ne­rad hjäl­per du ock­så att skyd­da and­ra mot coro­na­vi­rus­smit­ta. Mer infor­ma­tion om vac­ci­ner.

Att änd­ra tid­punk­ten för boostervaccination

Det and­ra vac­ci­net är vik­tigt för att stär­ka skyd­det både mot coro­na­vi­ru­sets ursprung­li­ga form och virusmu­ta­tio­ner. Med hjälp av den and­ra dosen för­säk­rar man sig dess­utom om att skyd­det räc­ker så länge som möj­ligt. Alla coro­na­vac­ci­ner som används för när­va­ran­de i Fin­land ges som två doser.

I Soi­tes områ­de följs i regel vac­ci­na­tions­in­ter­val­let 12 vec­kor i enlig­het med THL:s instruk­tion. Boos­ter­vac­ci­net kan tidi­ga­re­läg­gas endast av sär­skil­da skäl. Till exem­pel en semester­re­sa är inte en orsak till att änd­ra vaccinationstiden.

Vid ett oöver­kom­ligt hin­der som gör att tiden för den and­ra vac­ci­na­tio­nen mås­te änd­ras, kon­tak­ta sek­re­te­ra­ren vid Soi­tes vac­ci­ne­rings­cen­tral, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8–15 och tis kl. 8–12.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier