omaolo.fi Vaccinationer
21.06.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 21.6.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under den gång­na vec­kan i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 8.6.2021. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 1 (för en vecka sedan: 6)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 1,3 (för en vecka sedan: 7,7)
  • En patient som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0 % av coronavirustesterna är positiva (för en vecka sedan: 0,1 %). Under vecka 23 togs det ungefär 947 coronavirusprov.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 480
  • Coronaepidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån.

Finentry.fi-tjänsten tas i bruk i dag 21.6.2021 i Mel­lers­ta Öster­bot­ten. FINENTRY (www.finentry.fi/sv) är en digi­tal tjänst som används med en webb­lä­sa­re. Tjäns­ten gör resan­de till Fin­land och coro­na­vi­rus­prov­tag­ning i sam­band med inre­sa smi­di­ga­re under coro­na­vi­ruspan­de­min. Läs mera i ett sepa­rat meddelande.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner. I mor­gon tis­dag 22.6.2021 utvid­gas coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na ock­så till 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Bar­nens risk­grup­per är desam­ma som över 16 år gam­la per­so­ner­nas risk­grup­per som har tidi­ga­re fast­ställts med tan­ke på vac­ci­na­tions­ord­ning­en. En skill­nad jäm­fört med de vux­nas risk­grup­per är endast över­vikt: THL rekom­men­de­rar att bar­nens viktin­dex ISO-BMI används för att bedö­ma över­vikt hos barn. Det rekom­men­de­ras att ned­re grän­sen för ISO-BMI är 35 som i den här ålders­grup­pen inne­bär svår övervikt.

Soi­tes över­läka­re i barn­sjuk­do­mar Andre­as Blan­co Sequei­ros har satt sig in i natio­nel­la utred­ning­ar gäl­lan­de coro­na­vac­ci­na­tio­ner för 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till en risk­grupp och rekom­men­de­rar så som THL att alla som är berät­ti­ga­de till vac­ci­na­tion bokar vaccinationstid.

På sam­ma sätt som i frå­ga om and­ra vac­ci­ner, kan en min­derå­rig beslu­ta om vac­ci­na­tion om en yrkes­ut­bil­dad per­so­ner inom häl­so- och sjuk­vår­den bedö­mer att hen med beak­tan­de av sin ålder och utveck­ling kan fat­ta beslut om sin vård. Det finns ing­en ålders­gräns för barns själv­be­stäm­man­de­rätt, och där­för görs det bedöm­ning­ar från fall till fall.

Om en ung per­son inte kan fat­ta beslut om sin vård själv t.ex. på grund av en sjuk­dom, behövs det tillå­tel­se av hens vård­nads­ha­va­re för ett vac­ci­na­tions­be­slut. I ett sådant fall ska Soi­tes poli­kli­nik för barn och ung­do­mar kontaktas.

I det här ske­det är coro­na­vac­ci­na­tio­ner möj­li­ga endast för dem i ålders­grup­pen 12–15 år som hör till en risk­grupp. Beslu­tet om att even­tu­ellt vac­ci­ne­ra alla 12–15 år gam­la per­so­ner fat­tas av Stats­rå­det och krä­ver bland annat änd­ring av för­ord­ning. Ung­do­mar i ålders­grup­pen 12–15 år vac­ci­ne­ras med Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty-vac­cin, för det är det enda vac­ci­net som för­när­va­ran­de har för­sälj­nings­till­stånd för vac­ci­na­tion av per­so­ner som fyllt 12 år. På THL:s webb­plats finns mer infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­net och svar på van­li­ga frågor.

Tids­bok­ning till coronavirusvaccination

I mor­gon tis­dag 22.6.2021 öpp­nas mer tider i tids­bok­nings­ka­lend­rar­na. Ledi­ga tider öpp­nas för unge­fär en vec­ka i taget, dvs. i mor­gon öpp­nas tider för res­ten av vec­kan och tider för näs­ta vecka.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 22.6.2021 kl. 12 på num­ret 06 828 7488, och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars enligt situationen.

Tid åt en ung per­son kan bokas elektro­niskt i Egen­vårds­tjäns­ten om den unga har de koder som krävs för elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring (nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat). Om elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring inte är möj­lig, ska tid bokas per tele­fon. Vi för­sö­ker i fort­sätt­ning­en utvid­ga möj­lig­he­ten att boka vac­ci­na­tions­tid per tele­fon och infor­me­rar när­ma­re om det­ta på Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­si­da.

Coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­ren har uppdaterats

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Sam­man­lagt har 76 % av över 16 år gam­la per­so­ner i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt nu fått sin förs­ta vaccindos.24 % av över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det har fått sin and­ra vac­cin­dos. När det gäl­ler hela befolk­ning­en har 59 % fått sin förs­ta vaccindos.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget! Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och sär­skilt dess all­var­li­ga for­mer. Om du bli­vit vac­ci­ne­rad skyd­dar du ock­så and­ra mot coronavirussmitta.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier