omaolo.fi Vaccinationer
22.02.2021

Med­de­lan­de om Soi­tes situ­a­tions­bild gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 22.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar även i fort­sätt­ning­en om läges­bil­den ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de utö­ver de fyra smit­tor­na vi infor­me­ra­de om under helgen.

Vi beto­nar att det är fort­fa­ran­de ytterst vik­tigt att anvis­ning­ar­na om coro­na­vi­rushy­gi­en följs: det är sär­skilt vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd och att skö­ta om handhygienen.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 17 (det föregående talet var 19)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 21,8 (det föregående talet var 24)
  • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,75 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 7 togs det 1 458 coronavirusprov i Soite.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 207
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Skid­spå­ren, bac­kar­na och sko­gar­na är nu de säk­ras­te plat­ser­na att vis­tas på under semestrar

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL rekom­men­de­rar att sport­lovs­fi­rar­na vis­tas utom­hus i den egna när­mas­te kret­sen och und­vi­ker folk­mas­sor. För när­va­ran­de finns det risk för smit­ta över­allt i Fin­land, även om det finns skill­na­der mel­lan oli­ka områ­den i frå­ga om före­koms­ten av sjuk­do­men. Epi­de­mi­si­tu­a­tio­nen lever hela tiden och resan­de ökar ris­ken för att viru­set sprids ytterligare.

”I år lönar det sig att fun­de­ra på om det skul­le vara möj­ligt att till­bringa sport­lo­vet i den egna hemtrak­ten utom­hus till­sam­mans med den när­mas­te kret­sen”, säger Mika Sal­mi­nen, direk­tör för THL.

Om man har sym­tom på coro­na­vi­rus­sjuk­dom ska man inte alls åka på semes­ter. Då ska man ome­del­bart söka sig till test.

Mer infor­ma­tion om ett säkert sport­lov på THL:s webb­plats.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na för äld­re per­so­ner fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt deras när­stå­en­de­vår­da­re som bor i sam­ma hus­håll och and­ra äld­re per­so­ner (över 70 år gam­la, t.ex. make/maka) som bor i sam­ma hus­håll öpp­nas igen på tis­dag 23.2.2021 kl. 12. Tids­bok­ning­en öpp­nas var­je tis­dag kl. 12 så länge det finns vacciner.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bestäl­las anting­en elektro­niskt eller per telefon:

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488. Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • Elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi Man ska logga in sig i tjänsten med sina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) och man kan då beställa tid åt sig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en görs per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Vac­ci­ne­ring­ar pågår i Soi­tes områ­de ock­så i frå­ga om per­so­ner som är under 70 år gam­la och hör till risk­grupp 1. Inled­nings­vis vac­ci­ne­ras de per­so­ner i den här grup­pen som går på kon­trol­ler i Soi­te (t.ex. trans­plan­ta­tions- och can­cer­pa­ti­en­ter). De kon­tak­tas per­son­li­gen per tele­fon för att kom­ma över­ens om en vac­ci­na­tions­tid. Det är möj­ligt att hand­la så här eftersom anta­let per­so­ner som ska vac­ci­ne­ras är rela­tivt litet. Under 70 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Astra­Ze­necas vac­cin, medan över 70 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Pfi­zer-BioN­Te­chs vaccin.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier